Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Програми за изпити / Физика

   

Движение на телата (кинематика). Отправно тяло, път, средна и моментна скорост, ускорение. Праволинейно равномерно и равнопроменливо движение.

Движение под действие на сили (динамика). Закон за инерцията (първи принцип на механиката). Сила и маса. Втори и трети принцип на механиката. Сили на триене. Гравитационни сили (Закон на Нютон за гравитацията).

Механична работа и енергия. Работа на постоянна сила. Мощност. Кинетична и потенциална енергия. Закон за запазване на механичната енергия.

Механични трептения. Хармонично трептене. Енергия на хармоничното трептене. Период и честота на пружинно и на математично махало.

Топлина. Топлинно движение. Температура. Вътрешна енергия и начините за нейното изменение (работа и топлина). Първи принцип на термодинамиката. Специфичен топлинен капацитет и специфични топлини на топене и изпарение (уравнение на топлинния баланс).

Газови закони. Идеален газ. Вътрешна енергия на идеален газ. Изотермен, изохорен и изобарен процес. Работа при изобарно разширение и свиване на газ.

Топлинни машини. Принципна схема. Коефициент на полезно действие (КПД). КПД на идеална топлинна машина на Карно.

Електростатично взаимодействие. Точков заряд. Закон на Кулон. Интензитет и потенциал на електростатичното поле. Проводник и диелектрик в електростатично поле. Кондензатори.

Постоянно електричен ток. Закон на Ом . Специфично съпротивление. Последователно и успоредно свързване на резистори. Работа и мощност на електричния ток. Закон на Джаул-Ленц. Електродвижещо напрежение, закон на Ом за цялата верига.

Постоянно магнитно поле. Магнитна индукция. Магнитна сила - закон на Ампер. Магнитно поле на постоянен ток. Движение на заредени частици в магнитно поле.

Електромагнитна индукция. Индуциран ток. Правило на Ленц. Закон на Фарадей.

Механични и електромагнитни вълни. Хармонични вълни (период, честота, дължина на вълната). Скорост, енергия, интензитет и ниво на интензитета на звуковите вълни. Свойства и приложение на електромагнитните вълни.

Светлина. Разпространение на светлината. Отражение и пречупване на светлината. Пълно вътрешно отражение. Интерференция на светлината. Дифракция на светлината, дифракционна решетка - приложение.

Взаимодействие на светлина с веществото. Топлинно излъчване – закон на Вин и закон на Стефан. Фотоелектричен ефект – уравнение на Айнщайн. Фотони.

Физика на микросвета. Водороден атом – квантов модел на Бор. Вълни на Дьо Бройл. Строеж на атомното ядро. Радиоактивност. Делене на урана и термоядрен синтез. Елементарни частици – лептони и кварки.

Звезди. Вътрешен строеж на звездите. Еволюция на звездите.

Вселена. Галактики. Минало и бъдеще на вселената.

 

Литература
Могат да се използват всички одобрени от МОН учебници и учебни помагала по физика и астрономия за 8, 9, 10 и 11 клас (задължителна подготовка).

 

Методически указания
Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.
Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.
Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.
При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

Тестовете от миналата година, заедно с отговорите могат да се намерят на адрес: http://www.phys.uni-sofia.bg.
На същият адрес един ден след изпита могат да се намерят правилните отговори на теста и задачата.