Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Програми за изпити / Философия и социални науки

   

Кандидатстудентският изпит по Философия и социални науки се основава се на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в три части с обща продължителност от четири часа.

 

Първа част: Писмена работа (философско есе) по зададен проблем

Очаква се в есето кандидатите да проявят умения за:

 • Създаване на философски текст, в който се разпознава, разбира и интерпретира проблемът;
 • Формулиране и аргументиране на теза и позиция;
 • Точно и смислено изразяване, добър стил и широка обща култура.

 

Втора част: Анализ на философски текст и отговор на отворени въпроси към него

Зададеният за анализ фрагмент ще е от следните произведения:

 

Платон: Държавата (откъси от шеста и седма книга)

Аристотел: Политика (седма книга)

Аврелий Августин: За природата на доброто

Джон Лок: Два трактата за управлението (части)

Рене Декарт : Размишления върху първата философия (второ размишление); Разсъждение за метода (фрагменти)

Имануел Кант: Отговор на въпроса “Що е Просвещение?”

Фридрих Ницше: Веселата наука (фрагменти)

Жан-Пол Сартр: Екзистенциализмът е хуманизъм

Бъртранд Ръсел: Ценността на философията (Проблемите на философията)

Зигмунд Бауман: Глобализацията (фрагменти)

Жил Липовецки, Себастиен Шарл: Хипермодерните времена (части)

 

Въпросите се формулират от кръг понятия: истина, добро, зло, ценност, норма, свобода, избор, добродетел, достойнство, справедливост, морал, право, закон, култура, толерантност, човек, човешки права, гражданско общество, държава, свят.

Очаква се кандидатите да проявят умения за:

 • Разпознаване на темата, проблема и основните понятия в текста;
 • Адекватно изясняване на тезата и аргументите на автора;
 • Сравняване на понятията и тезата на автора на текста с други изучавани автори или концепции;
 • Аргументиране на собствена теза и позиция;
 • Точно и смислено изразяване, добър стил и широка обща култура.

 

Трета част: Решаване на тест от двадесет и пет задачи

Тестовите задачи са от един формат – множествен избор с четири алтернативи, с един верен отговор; всеки верен отговор получава от една до три точки в зависимост от трудността на задачата.

Задачите показват:

 • основни логически и аналитични умения;
 • фактически знания;
 • обща хуманитарна и гражданска култура.

 

Оценяване:

 

Есето се оценява в диапазона от 0 до 35 точки както следва:

1. Изясняване на основните понятия от темата на есето – до десет (10) точки;

2. Формулиране и аргументиране на теза и собствена позиция – до десет (10) точки;

3. Връзка с други понятия и владеене на общия понятиен инструментариум – до десет (10) точки;

4. Езикова култура, стил, грамотност – до пет (5) точки.

 

Анализът на философския текст и отговорите на отворените въпроси към него се оценяват в диапазона от 0 до 30 точки, както следва:

 1. Разпознава темата, проблема и основните понятия в текста; адекватно изяснява тезата и аргументите на автора – до десет (10) точки;
 2. Сравнява понятията и тезата на автора на текста с други изучавани автори или концепции – до петнадесет (15) точки;
 3. Езикова култура, стил, грамотност – до пет (5) точки.

 

Тестовите задачи се оценяват по ключ за верните отговори от една до две точки в зависимост от трудността; максимален брой точки – тридесет и пет (35).

Оценката се формира от общия брой точки за трите части на изпита, като преходът в шестобална система с точност до 0,25 е по следната скала:

от 23 до 28 точки: оценка среден 3,00

от 29 до 34 точки: оценка среден 3,25

от 35 до 40 точки: оценка добър 3,50

от 41 до 46 точки: оценка добър 3,75

от 47 до 52 точки: оценка добър 4,00

от 53 до 58 точки: оценка добър 4,25

от 59 до 64 точки: оценка много добър 4,50

от 65 до 70 точки: оценка много добър 4,75

от 71 до 76 точки: оценка много добър 5,00

от 77 до 82 точки: оценка много добър 5,25

от 83 до 88 точки: оценка отличен 5,50

от 89 до 94 точки: оценка отличен 5,75

от 95 до 100 точки: оценка отличен 6,00

 

Работата се оценява от двама оценители независимо един от друг.

Крайната оценка е средноаритметична от оценките на двамата оценители и се определя с точност до третия десетичен знак. При разлика в оценките над 0,50 (петдесет стотни) работата подлежи на арбитриране. Оценката на арбитъра не може да е по-ниска от най-ниската оценка на единия от оценителите.

 

Литература: За подготовка на изпита да се ползват одобрени от МОН учебници и учебни помагала за дисциплините от цикъл “Философия” за средния курс: Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право ( X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас).

Примерни теми за есе:

Истината против морала и правото

Свободният избор – отговорност и игра

Жизнеността на злото – възможност за доброто

Малката култура в големия свят

Съвестта при избор на професия – достойнство и компромис

Добрината и без красота ще спаси света

Необходимо зло или добро за държавата: закон, принуда, човешки права

Допълващи се ограничения: толерантност и справедливост

Човешките права надхвърлят природата на човека

Гражданското общество в държава с бъдеще – норма или изключение

 

Примерен философски текст и отворени въпроси към него:

„ – Ето защо това, което придава истинност на познаваемите вещи и дава сила на този, който ги опознава, това смятай, че е идея за доброто, причина за знание и за истина, доколкото тя може да се узнае с ума. Защото колкото и да са прекрасни тия двете – знанието и истината, ако ти допуснеш нещо друго по-прекрасно от тях, с право го допускаш. Както е справедливо в горния случай да се смятат светлината и зрението, слънцеподобни, а слънцето не е право да се смята подобно на нещо, така също е справедливо и тука двете – знанието и истината, да се смятат подобни на доброто, но не е справедливо всяко едно от тях да се смята за добро, понеже доброто трябва да се почита като нещо по-велико.“

Платон, Държавата

 

 1. Коя е основната тема в текста и кои са централните понятия? – до пет (5) точки
 2. Защо знанието и истината са подобни на доброто, но то е по-велико от тях? – до десет (10) точки
 3. Съпоставете разбирането на Платон за идеите с това на Аристотел от неговата Метафизика – до петнадесет (15) точки

 

Примерен тест:

1. Кой от посочените автори не е символист? (1 т.)

А) Бодлер

Б) Маларме

В) Рембо

Г) Байрон

 

2. Две птици – една по-стара и една по-млада, кацнали на един клон. По-младата птица била дете на по-старата, но по-старата не била неин баща. Каква е връзката между двете птици? (2 т.)

А) по-старата е баща на по-младата.

Б) по-старата е брат на по-младата.

В) по-старата е дядо на по-младата.

Г) по-старата е майка на по-младата

 

3. Колективното безсъзнателно е термин на (2 т.):

А) Фройд

Б) Юнг

В) Адлер

Г) Райх

 

4. Кое от изброените понятия не е логическо (1 т.):

А) копула

Б) емпатия

В) субект

Г) предикат

 

5. Аксиологията е (1 т.)

А) учение за ценности

Б) учение за правила

В) учение за истини

Г) учение за права

 

6. Индукцията е (1 т.):

А) умозаключение от общо към частно знание

Б) умозаключение от частно към общо знание

В) умозаключение от частно към частно знание

Г) умозаключение, в което се позоваваме на личните качества на човека

 

7. Кой от посочените не е автор на съответното произведение? (2 т.)

А) Ремарк – На Западния фронт нищо ново

Б) Ницше – Залезът на Запада

В) Ръсел – История на Западната философия

Г) Конрад – Изток-Запад

 

8. Кое е невъзможно? (2 т.)

А) Аристотел чете Платон

Б) Плотин чете Аристотел

В) Платон чете Плотин

Г) Платон чете Аристотел

 

9. Обичащите чужденците са (1 т.):

А) ксенофили

Б) ксенократи

В) ксенофити

Г) ксенофоби

 

10. Полицията задържа А, В и С и при разпита установява следното (2 т.):

1. Никой друг не е замесен освен А, В и С

2. Ако С е виновен, то А е виновен

3. А е невинен

4. Ако С е невинен, то В е виновен

 

Кой е извършил престъплението?

А) А е виновен

Б) В е виновен

В) С е виновен

Г) А и С са виновни

 

11. Кое от изброените умозаключения е интерпретация в естествения език на следната формула ((a→b) . a) → b: (2 т.)

А) Ако хората са богове, те са напълно свободни. Хората не са богове. Хората не са напълно свободни

Б) Ако хората са богове, те са напълно свободни. Хората са богове. Хората са напълно свободни

В) Ако хората са богове, те са напълно свободни. Хората не са богове. Хората са напълно свободни

Г) Ако хората са богове, те са напълно свободни. Хората са богове. Хората не са напълно свободни

 

12. Думата “култура” е заета от сферата на (1 т.):

А) корабоплаването

Б) търговията

В) земеделието

Г) ковачеството

 

13. Когато вместо “лъжа”, кажа “заобикаляне на истината”, използвам (2 т.)

А) метафора

Б) епифора

В) ономатопея

Г) евфемизъм

 

14. Ангел, Стоян и Петър работят в авиокомпания. Единият е пилот, другият стюард, а третият главен механик. Определите длъжността на всеки, като знаете, че стюардът, който няма братя и сестри, получава най-малка заплата, а Стоян, който е женен за сестрата на Петър, получава по-голяма заплата от пилота (2 т.).

А) Стоян е пилот, Петър е главен механик, Ангел е стюард

Б) Стоян е пилот, Петър е стюард, Ангел е главен механик

В) Стоян е главен механик, Петър е пилот, Ангел е стюард

Г) Стоян е стюард, Петър е главен механик, Ангел е пилот

 

15. Ако сте Протагор, бихте продължили “Човекът е…… “ с (2 т.)

А) производител на оръдия

Б) образ на божественото

В) мярка на всички неща

Г) двукрако без пера

 

16. и тогава ще сте философски (2 т.)

А) релативист

Б) циник

В) филантроп

Г) антрополог

 

17. Какъв е минимално допустимият брой гласове в Народно събрание, за да се направят изменения или допълнения в Конституцията на Република България (2 т.):

А) 121

Б) 161

В) 181

Г) 201

 

18. Отъждествете типовете държавно управление (номерирани с цифри) със съответното им пояснение (отбелязани с букви) (2 т.)

1. плутокрация а) управление на мнозинството

2. аристокрация б) управление на богатите

3. монархия в) управление на знатните по род

4. демокрация г) управление на един човек

 

1 =…… 2 =…… 3 = …… 4 =……

 

19. При кой от изброените психични процеси имаме пряка връзка с външната действителност (1 т.):

А) усещане

Б) мислене

В) памет

Г) въображение

 

20. Кой от изброените термини не участва в психологическото определяне на понятието конформизъм (1 т.)

А) група

Б) натиск

В) убеждение

Г) въображение

 

21. Един човек гледа снимка и казва:” Нямам братя и сестри, но бащата на този човек е син на баща ми.” Кой е на снимката? (2 т.)

А) внукът му

Б) баща му

В) синът му

Г) той самият

 

22. Коя от следните групи категории са само етически (1 т.):

А) съвършенство, благо, цел, хармония

Б) добродетел, зло, подлост, арогантност

В) истина, красиво, добро, справедливо

Г) съвест, отговорност, страх, наказание

 

23. Спрямо Йокаста Едип цар е (2 т.)

А) син и съпруг

Б) баща и съпруг

В) баща и брат

Г) съпруг и брат

 

24. Кои от следните двойки съждения са логически противоречиви (2 т.):

А) Някои хубави книги не са бестселъри. – Някои хубави книги са бестселъри.

Б) Някои хора укриват данъци. – Някои хора не укриват данъци.

В) Някои риби живеят във вода. – Никои риби не живеят във вода.

Г) Някои хора са агресивни. – Някои хора не са агресивни.

 

25. Силур, Девон и Карбон са (1 т.)

А) древногръцки философи

Б) химически елементи

В) геологически епохи

Г) римски божества

 

Отговори на теста:

1-Г; 2-Г; 3-Б; 4-Б; 5-А; 6-Б; 7-Б; 8-В; 9-А; 10-Б; 11-Б; 12-В; 13-Г; 14-В;15-В;16-А;17-Б;18 1=б,2=в,3=г,4=а; 19-А; 20-Г;21-Г; 22-Б; 23-А; 24-В; 25-В