Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Програми за изпити / География

   

Програма

1. Обща и регионална география на света (9. клас)

Географска карта. Мащаб. Географски координати

Геосферен строеж на Земята (атмосфера, хидросфера, литосфера, биосфера)

Природни компоненти и комплекси на Земята. Природни зони на Земята

Природноресурсен потенциал на света. Природни рискове. Суровинно-енергиен и екологичен проблем

Население на света (брой, разпределение, движение, структура). Демографски проблем и демографска политика

География на селищата. Урбанизация

Политическа карта и политически системи в света

География на световното стопанство – сектори и отрасли. Полюси на световното стопанство. Първичен сектор. Вторичен сектор. Третичен сектор

Световни и регионални международни организации

Регионална география: Източноевропейски регион (Русия). Западноевропейски регион (Германия, Великобритания, Франция). Региони в Азия (Япония, Китай). Северноамерикански регион (САЩ, Канада). Латиноамерикански регион (Мексико, Бразилия).

Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони

 

2. География на България (10. клас)

Географско положение, територия и граници на България

Природна среда (релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят)

Природно-географски области (Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Задбалкански котловини, Витоша и Софийско поле, Средна гора, Краище, Горнотракийска низина, Сакар-Странджанска подобласт, Рила и долината на р. Струма, Пирин и долината на р. Места, Осоговско-Беласишка планинска редица, Западни Родопи, Източни Родопи, Черноморско крайбрежие и Черно море)

Население (брой, разпределение, движение и структура)

Селища

Държавно устройство и административно-териториално деление на България

Национално стопанство (развитие, структура, фактори, основни показатели)

Първичен сектор (добивни отрасли, растениевъдство, животновъдство)

Вторичен сектор (енергетика, металургия, машиностроене, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост)

Третичен сектор (транспорт, туризъм, вътрешна и външна търговия)

Географски региони (Югозападен, Западен Тракийско-Родопски, Източен Тракийско-Родопски, Югоизточен, Североизточен приморски, Североизточен Придунавски, Северен Централен, Северозападен).

 

Методически указания за изпита

Кандидатстудентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 9. клас, а останалите 60 – от учебния материал за 10. клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита. Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Верните отговори се нанасят със син химикал на отделна бланка (а не на самия тест!), чрез ограждане с кръгче на една от четирите букви (А, Б, В, Г) за възможните отговори на съответния въпрос. Непопълнен отговор в бланката за съответен въпрос, или ако са оградени повече от един отговор на един въпрос, се счита за грешен отговор. Отбелязването на верния отговор в бланката по друг начин, освен чрез ограждане с кръгче, също се счита за грешен отговор. При отказ от отговор, който вече е бил отбелязан на бланката, кандидатстудентът трябва да използва знака Х. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Максималният брой точки от теста е 100. Оценката от теста се определя по специална формула с точност 0,04. На всеки интервал в оценката съответства следният брой точки:

 

Оценка Брой точки
Слаб от 0 до 24 вкл.
Среден от 25 до 37 вкл.
Добър от 38 до 62 вкл.
Мн. добър от 63 до 87 вкл.
Отличен от 88 до 100 вкл.

 

 

Литература

При подготовката за изпита кандидат-студентите могат да ползват всички одобрени от МОН действащи учебници и учебни помагала за 9, 10, 11, 12 клас – задължителна и профилирана подготовка.

 

Примерен тест