Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Програми за изпити / Испански език

   

Конкурсният изпит по испански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране, текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100.

Разбиране при четене и задачи към теста (времетраене - 45 минути) се състои от:
- оригинален текст с обем около 30 машинописни реда, върху който са зададени 5 въпроса. Отговорите могат да бъдат от два типа – 1) вярно /нявярно и 2) три отговора, единият от които е верен. Максимален брой точки - 10.
- към същия текст са формулирани до 15 лексикални и граматични задачи, за всяка от които се дават 1 или 2 точки в зависимост от степента на трудност. Максимален брой точки - 20.

Текст с пропуснати думи и граматични упражнения (времетраене - 30 минути)
Текстът с пропуснати думи е с обем около 20 машинописни реда. Броят на пропуснатите думи е 10 и за всяка от тях са предложени по 3 варианта, като само един е верен. Максимален брой точки - 10.
Граматични упражнения: за всяка задача се дават 1 или 2 точки в зависимост от степента на трудност. Максимален брой точки - 20.

Съчинение с обем от 180-200 думи върху въпрос, свързан с текста за разбиране. В края на съчинението кандидат-студентът трябва да посочи в скоби броя на използваните думи. Времетраене - 45 минути. Максимален брой точки - 40.

 

Кандидатите трябва да са овладели практически следния материал по граматика:

1. Глагол. Образуване и употреба на: глаголните времена на изявителното и на подчинителното наклонение; императив; нелични форми (инфинитив, деепричастие и причастие); перифрастични конструкции; залог на глагола.
2. Съществително име. Род и число на съществителното име. Употреба на членната форма.
3. Прилагателно име. Съгласуване на прилагателното със съществителното име. Степени за сравнение. Числителни: редни и бройни.
4. Местоимения: лични, притежателни, показателни, относителни, неопределителни, въпросителни.
5. Наречие. Степени за сравнение.
6. Съюз.
7. Предлог.
8. Понятие за изречение. Видове изречения. Състав на простото изречение: главни и второстепенни части на простото изречение. Съгласуване на подлога със сказуемото.
9. Видове сложни изречения: сложно съчинено и сложно съставно. Видове подчинени изречения (за цел, за отстъпване, условни, определителни и т.н.).
10. Пряка и непряка реч. Съгласуване на времената.

 

Методически указания

За успешното полагане на кандидатстудентския изпит се препоръчват следните форми на подготовка:

1. За разбиране при четене се препоръчва на кандидат-студентите да работят самостоятелно с оригинални текстове, като се стараят да извличат основната информация на базата на смислов анализ.
2. За лексикалните и граматични задачи е необходимо кандидат-студентите да са овладели основния лексикален и граматичен материал.
3. За съчинението е необходимо да се изградят умения за изразяване в писмен вид на собствено мнение при уместна и правилна употреба на езиковите средства. Препоръчва се четене на оригинални текстове на испански език и писане на съчинения по зададени теми.

 

Критерии за оценяване

1. Разбиране при четене и задачи към текста.
1.1. При въпросите за разбиране за всеки грешен отговор се отнемат по 2 точки.
1.2. При лексикалните и граматичните задачи към текста за всяка допусната грешка се отнемат 1 или 2 точки в зависимост от степента на трудност на задачата.

2. Текст с пропуснати думи и граматични упражнения.
2.1. Текст с 10 пропуснати думи. За всяка допусната грешка се отнема 1 точка.
2.2. Граматични упражнения. Отнемат се 1 или 2 точки в зависимост от степента на трудност.

3. Съчинение. Оценява се по схема въз основа на следните критерии: придържане към темата, смислова и формална свързаност на текста, оригиналност, богатство и прецизност на изказа, правилна употреба на езиковите средства, правопис и пунктуация. Несъобразяването с изисквания обем се санкционира. Допълнително се въвежда и специално разработена схема за бонификации.

Общата оценка на изпита се образува по следния начин: 38 точки съответстват на оценка 3,00. За всяка следваща точка се добавят по 0,05 към оценката. 98, 99 и 100 точки съответстват на отличен 6,00.

 

Начин на провеждане на изпита

Времетраене на изпита - около 120 минути. Преподавателите в залата дават разяснения на български език. Работи се само с химикалка син цвят. Всяка следа от молив, гума, коректор и други средства за изтриване в черновата и беловата води до анулиране на изпита.
Материалите се раздават на три етапа:
1) разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране;
2) текст с пропуснати думи и граматични упражнения;
3) съчинение.

След изтичане на определеното време листовете се прибират в плика.
Върху листовете с материалите кандидат-студентът написва саморъчно "Кандидатстудентски изпит по испански език" и датата на изпита.
В края на изпита пликовете се предават на квесторите.

 

Литература

 

Основна
Изучаваната в средното общообразователно училище.

Кючукова-Петринска, Б., А. Миткова, П. Моллов, Т. Пантева, М. Попова, Л. Табакова. Помагало за кандидатстудентския изпит по испански език в Софийския университет "Св. Климент Охридски", София, 2008.

 

Допълнителна

Китова, М., Е. Вучева. Курс по практическа граматика на испанския език (морфосинтаксис). София, 1994.

Кънчев, Ив. Испански език за всеки – практическа морфология. София, 2000.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска, Л. Табакова. Dale más vueltas al español. 270 упражнения по испански и ключове към тях София, 1999.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска. Практическа испанска граматика. София, 1999.

Levi, A., E. Vucheva. El español. ¡А saber más y mejor! Sofía, 2001.

Río, Ana del, M. Roné. A la hora de hablar. Sofía, 2000.

Tsenkova, E., M. Dimitrova. Manual de español. Sofía, 1986.

Препоръчва се четене на оригинална художествена литература от съвременни испански и испано-американски автори.