Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Програми за изпити / Френски език

   

Конкурсният изпит по френски език цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът е писмен и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище граматически материал. Кандидатът трябва да има разширени лексически познания, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, превод и комплексен езиков тест.

Диктовката (с обем 15-20 стандартни машинописни реда) има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема френската устна реч и владее френския правопис. За диктовка се подбира художествен или журналистически текст от съвременен френски автор. Текстът се прочита три пъти: първият - с нормална скорост, при втория се диктува и накрая се прочита за проверка. Дават се 10 минути за коригиране. Общото времетраене на диктовката е от 30 минути. Максимален брой точки -15.

Преводът от френски на български език е с обем от 15-20 стандартни машинописни реда и се извършва без ползване на речник. С него се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и умението на кандидата да предаде на правилен български език оригинален френски текст. Подбира се публицистичен или художествен текст от съвременен автор. Времетраенето на елемента превод е 45 минути. Максимален брой точки - 20.

Комплексният езиков тест цели да провери доколко кандидатът правилно възприема френската писмена реч, да се проверят граматическите му знания и умения, както и уменията за свободно писмено изразяване на френски език. Общото времетраене на теста е около 2 часа. Максимален брой точки - 55.

Тестът съдържа следните елементи:
- граматически задачи. Времето за изпълнението им е 20 минути. Максимален брой точки - 20.
- тестови въпроси за четене с разбиране, зададени върху съдържанието на предоставен на кандидатите журналистически или художествен текст с дължина между 30 и 60 стандартни машинописни реда. Задават се средно около 5 въпроса. Времетраенето на този елемент е 40 минути. Максимален брой точки - 15.
- въпрос за свободно писмено изразяване (съчинение), зададен на базата на същия текст. Задава се само един въпрос (тема). Отговорът е в свободна писмена форма (съчинение), като кандидатът трябва да покаже уменията си да организира и изразява своите мисли на правилен и богат френски език. Обемът на съчинението е 200 думи ± 10 % (думите се броят между две бели полета), като в края на съчинението си кандидатът следва да посочи в скоби броя на използваните думи. За написването на съчинението се дава 1 час. Максимален брой точки - 20.

Езиков материал
Кандидат-студентите трябва да са овладели практически следния граматически материал:
1. Член: определителен, неопределителен, слят и частичен - форми и употреба
2. Съществителни имена: образуване на женски род и множествено число
3. Качествени прилагателни: образуване на женски род и множествено число; степени за сравнение
4. Показателни, притежателни, въпросителни, неопределителни прилагателни
5. Числителни: бройни и редни
6. Лични местоимения
7. Показателни, притежателни, въпросителни, относителни, неопределителни местоимения
8. Видове глаголи: преходни, непреходни, възвратни и безлични. Залог на глагола
9. Спрежение на глагола: прости и сложни времена
10. Наклонения: изявително, повелително, условно и подчинително. Причастие: сегашно и минало
11. Наречие - видове и степени
12. Предлози - употреба
13. Съюзи - употреба
14. Прости и сложни изречения. Употреба на предлозите и съюзите
15. Пряка и непряка реч. Пряк и непряк въпрос. Съгласуване на времената

Начин на провеждане на изпита
а ) Всеки елемент от изпита се изпълнява за определено време.
б ) Диктовката се прочита три пъти. След определеното за корекции време -10 минути, всеки кандидат прибира диктовката си в плика с изпитните материали и повече не я вади оттам.
в ) Раздава се материалът за езиковия тест. Неговите елементи се изпълняват както следва:
- За граматическите задачи се дават 20 минути. След изтичане на времето листът с граматическите задачи се прибира в плика и повече не се вади.
- За тестовите въпроси за четене с разбиране се дават 40 минути. След изтичането на това време листът с тестовите въпроси се прибира в плика и повече не се вади. Отвън остава само текстът.
- За съчинението се дава 1 час. След изтичането на това време съчинението се прибира в плика и повече не се вади.
г ) Раздава се преводът. За неговото изпълнение кандидатите разполагат с 45 минути.

Методически указания
За успешното полагане на кандидатстудентския изпит се препоръчват следните форми на подготовка:
1. За диктовката е необходимо да се правят системни упражнения с оглед развиване на умението за пълно и правилно възприемане на устната френска реч (включително слушане на телевизионни и радиопредавания на френски език), както и на умението за писмено възпроизвеждане на слухово възприета реч. Уместни са разнообразни упражнения за сигурно овладяване на френския правопис (диктовки, четене на оригинална литература, слушане с водене на бележки и пр.).
2. За превода е препоръчително да се правят упражнения с цел да се постигне максимално пълно и точно предаване на смисловата информация на даден оригинален френски текст на правилен и изразителен български език . Кандидатът трябва да избягва както прекаленото отдалечаване от оригинала, така и буквалния превод от френски език.
3. За комплексния езиков тест се препоръчват следните форми на подготовка:
а ) за граматическите задачи е необходимо да се владее практически граматическия езиков материал и да се правят системни упражнения за неговото затвърждаване;
б ) за въпросите за четене с разбиране се препоръчва развиване на умението за цялостно и правилно възприемане смисъла на прочетен френски текст с проблемен характер (четене, обсъждане, смислов анализ на текста, извличане на основната информация от него);
в ) за съчинението кандидатите следва да се подготвят да организират (подреждат) ясно своите мисли и да ги излагат последователно и логично на правилен и богат френски език в завършена форма. Възможно е разсъжденията на кандидата да изхождат от съдържанието на текста, но не се допуска буквално възпроизвеждане на по-големи или по-малки части от него.

Критерии за оценяване
Общ брой точки - 90.
1. Диктовка: За всяка погрешно написана дума се отнема 1 точка. Повтарящите се грешки не се отчитат. Грешка в ударение, тире, главна буква се санкционире с отнемане на 0,25 точки. Максимален брой точки за диктовката - 15.
2. При оценката на превода пропуснати или неправилно преведени думи се санкционират с отнемане на 1 точки за всяка, а пунктуационните грешки на българския език - с еднократно отнемане на 0,5 точки. Максимален брой точки - 20.

Комплексният езиков тест носи максимално 55 точки и се оценява както следва
- граматически задачи: максимален брой точки - 20.
- тестови въпроси за четене с разбиране: максимален брой точки - 15.
- съчинение: оценката се поставя въз основа на следните критерии: логическа последователност и завършеност на изложението, граматическа правилност, правилен правопис; уместна употреба на характерни френски лексикални и синтактични конструкции. Максимален брой точки - 20.
Общата оценка на писмения изпит по френски се определят по разработена за целта таблица на базата на сбора от всички събрани от кандидата точки от трите елемента.

Литература
Кръстева Ж ., Френска граматика във фокус. С., ИК "Ведрина", 1993.
Михов , Н., Френска граматика с упражнения и диктовки, С., "Наука и изкуство , 2002.
Христов, П., Й. Крумова, Г. Попов. Ръководство по френски правопис, В. Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 1993.
Grammaire. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris, Hachette, 1987.
- 350 exercices niveau moyen
- 350 exercices niveau supérieur 1
- 350 exercices niveau supérieur 2
Bescherelle, 8000 verbes conjugués.
16 Tests de français. Ed. par V. Guenova, A. Vassileva, S. Boteva. Lettera, 1997.
L’examen de française pour l’université. Ed. par S. Boteva, J. Kristeva, G. Melamed. Ed. Colibri, 1999.
Réussir le concours de français á l’université. Ed. par J. Kristeva, S. Boteva, E. Meteva. Ed. Colibri, 2001. Des revues françaises.
Препоръчва се също четене на оригинална съвременна френска литература и публицистика.