Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Програми за изпити / Немски език

   

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен. Той има продължителност 4 часа и се състои от следните елементи:

1. Тест (А и Б) (Test A und Test B)
С тест А и Б се проверяват лексическите и граматическите знания.
В тест А се попълват пропуснати думи или части от думи. Предлагат се по четири думи или части от думи за попълване, като само една от тях е вярна.
В тест Б кандидатът/кандидатката самостоятелно намира и попълва пропуснатата граматическа единица, без да са дадени възможности за избор.

Време за изпълнение на тест А и тест Б - 40 минути

2. Текст за четене с разбиране (Leseverstehen)
Целта на тази изпитна задача е да се провери дали кандидатът/кандидатката е разбрал правилно съдържанието на текст, който му се предоставя. Кандидатът/кандидатката трябва да вземе отношение по верността на дадени твърдения, свързани с текста, като маркира съответно „да" или „не".

3. Съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи) (Aufsatz)

4. Превод от немски на български език (около 1500 знака)
С превода се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и умението на кандидата/кандидатката да предаде на правилен български език оригинален немски текст. Текстът за превод може да бъде публицистичен, научно-популярен или художествен.

Време за изпълнение на съставните части на изпита 2, 3 и 4 – общо 200 минути.

Критерии за оценяване

1. Тест ( А и Б):
Оценяването на тест А и тест Б се извършва по точкова система.
Всяко вярно решение носи 1 точка.
Максимален брой точки за тест А и тест Б – 30 точки.

2. Текст за четене с разбиране (Leseverstehen):
Оценяването на отговорите към текста се извършва по точкова система.
Всяко вярно решение носи 2 точки.
Максимален брой точки – 10 точки.

3. Съчинение:
Съдържанието и езиковата форма на съчинението се оценяват по точкова система.
Максимален брой точки за съчинението – 30 точки.
Оценяването се извършва въз основа на следните критерии: логично и аргументирано изложение, правилна употреба на езиковите средства и богатство на езика.

4. Превод от немски на български език:
Преводът се оценява по точкова система.
Максимален брой точки за превода - 30 точки.
За пропусната или неправилно преведена дума или израз се отнема 1 точка, за допуснати правописни, граматически и стилистични грешки на български език се отнема 0,5 точка.
Общата изпитна оценка се формира по разработена за целта скала въз основа на сбора от точките, получени от четирите изпитни елемента.

Езиков материал
Кандидат-студентите трябва да притежават задълбочени лексически познания и да владеят следния граматически материал:
1. Глаголи. Глаголи с делими и неделими представки. Силни, слаби и неправилни глаголи. Спомагателни глаголи. Модални глаголи. Възвратни глаголи. Безлични глаголи. Рекция
2. Образуване и употреба на времената: презенс, претериум, перфект, плусквамперфект, футур І и футур ІІ
3. Страдателен залог
4. Наклонения: индикатив, конюктив и императив
5. Съществителни имена. Род. Образуване на множествено число. Склонение. Рекция
6. Член. Склонение и употреба на определителния и неопределителния член. Изпускане на члена
7. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни
8. Прилагателни имена. Склонение. Степенуване на прилагателните. Рекция
9. Наречие
10. Числителни: бройни и редни
11. Предлози
12. Съюзи: съчинителни и подчинителни
13. Изречения: прости и сложни, главни и подчинени
14. Инфинитивни и причастни конструкции
15. Словоред

Литература
Освен учебниците по немски език за средните училища кандидатстудентите могат да ползват за подготовката си някои от посочените по-долу заглавия:

Dreyer, H., Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber Verlag

Eppert, F.: Grammatik lernen und verstehen. Ein Grundkurs für Lerner der deutschen Sprache, Klett Verlag.

Földeak, H.: Sag’s besser – 1, 2 – Hueber Verlag

Hall, K., Scheiner, B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Hueber Verlag

Helbig, G., Buscha, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt Verlag

Helbig, G., Buscha, J.: Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt Verlag

Hering, A., Matussek, M., Perlmann-Balme, M.: EM – Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache, Hueber Verlag

Latour, B.: Mittelstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Hueber Verlag

Schmitt, R.: Weg mit den typischen Fehlern 1, 2 – Hueber Verlag

Schumann, J.: Schwierige Wörter – Hueber Verlag

Сугарева, Т., Атанасова, В.: Немска граматика

Themen aktuell 1, 2, 3. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Hueber Verlag.

Perlmann-Balme, M., Schwalb, S.: Em – neu: Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe, Hueber Verlag

Bahlmann, C., Breindl-Hiller, E., Dräxler, H.D., Ende, K., Storch, G.:Unterwegs: ein Lehrwerk für die Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache,Langenscheidt Verlag

Willkop, E.-M., Wiemer, C., Müller-Küppers, E., Eggers, D., Zöllner, I.:Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe,Hueber Verlag

Българско-немски речник , под редакцията на проф . д-р Петков , П., проф . д-р Гутшмид, Х., д-р Игла, Б.,София, 2001, издателство Атлантис

Duden. Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag.

Langenscheidt. Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt Verlag

Pons. Wörterbuch Deutsch - Bulgarisch

Wahrig. Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag.