Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Програми за изпити / Английски език

   

Описание на конкурсния изпит

Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите.

Изпитът включва диктовка, тест (с 4 компонента) и кратко съчинение. Времетраенето му е общо около 4 часа. Чистото време, необходимо за провеждане на изпита, е около 2 часа и 30 минути.

1. Диктовката има за цел да провери в каква степен кандидатът възприема и разбира английската реч и владее основите на правописа на езика. Текстът е научно-популярен (250–270 думи ) из областта на литературознанието, странознанието, социологията, психологията, историята и др., и не съдържа специализирана терминология. Текстът се прочита 3 пъти: първия път – с нормална скорост, при второто четене се диктува и накрая се изчита отново за проверка. Времетраене – около 25 минути. Максимален брой точки – 15.

2. С теста се проверяват знанията на кандидатите по лексика и граматика и уменията им да разбират английски език при четене. Състои се от следните 4 типа тестови задачи с многовариантен избор:
– Разбиране при четене на текст от художествената литература с дължина 750–850 думи, върху който са зададени 10 въпроса. Към всеки въпрос са формулирани четири отговора, един от които е правилен. Време за избиране на правилните отговори към всички въпроси – 25 минути. Максимален брой точки – 10.
– В научно-популярен или художествен текст с дължина от около 500 думи на десет места са пропуснати думи или части от словосъчетания. Предлагат се четири възможности за попълване, като само един от отговорите е правилен. Задачата на кандидата е да посочи правилните отговори. Времетраене – 10 минути. Максимален брой точки – 10.
– Откриване на грешки в 20 изречения. Задачата на кандидатите е за всяко изречение да посочат кое от подчертаните словосъчетания съдържа грешката (ако в изречението изобщо има грешка). Ако преценят, че в изречението няма грешка, посочват отговора No error. Времетраене – 20 минути. Максимален брой точки – 20.
– Избиране на най-подходящите в синтактично и смислово отношение парафрази за 10 изречения. Времетраене – 10 минути. Максимален брой точки – 10.

3. С краткото съчинение се проверява способността на кандидата да се изразява писмено на английски език. То е по зададена тема (дава се възможност за избор между две теми ), за която не е необходима теоретична подготовка. Дължината на съчинението трябва да бъде 1–1,5 страници (300–350 думи), като кандидатът разполага с 50 минути за написването му. Максимален брой точки – 25.

Езиков материал

Кандидат-студентите трябва да владеят следния езиков материал:

Лексика. Около 10 000 най-често употребявани в английския език думи, включени в посочените по-долу речници (вж. Литература).

Граматика
1. Съществителни имена. Род, число и падеж.
2. Членуване на имената. Определителен и неопределителен член; изпускане на члена. Особености при употреба с броими и неброими съществителни, с конкретни и абстрактни съществителни, с имена на лица и географски названия.
3. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни. Употреба.
4. Прилагателни имена: образуване, степенуване и употреба.
5. Наречия: видове наречия. Образуване, степенуване и употреба.
6. Предлози и употребата им. Предложни изрази.
7. Числителни: бройни и редни. Употреба.
8. Глагол. Видове глаголи: пълнозначни и спомагателни (be, have, do; модални глаголи ), глаголи-връзка; преходни и непреходни глаголи. Безлична и възвратна употреба. Фразови глаголи. Употреба.
9. Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни. Форми и употреба.
10. Наклонение. Особености на подчинителното наклонение (subjunctive).
11. Деятелен и страдателен залог на глагола. Употреба.
12. Съгласуване на времената. Пряка и непряка реч.
13. Нелични глаголни форми (инфинитив, герундий, причастие). Употреба. Глаголи, изискващи инфинитив и герундий.
14. Словоред на простото изречение. Мястото на прякото и непрякото допълнение, на обстоятелственото пояснение за време, място и начин.
15. Въпросителни изречения. Видове.
16. Условни изречения.

 

Езикови умения

Кандидатите трябва да владеят следните езикови умения:
– Възприемане и разбиране на английската реч;
– Разбиране при четене на английски език;
– Изразяване писмено на английски език.
За да се справят успешно с приемния изпит по английски език, кандидатите трябва да притежават задълбочени и системни знания, придобити чрез:
– усвояване на материала, предвиден за средните училища;
– използване на всяка възможност за активно четене и слушане (т.е. с разбиране) на естествени носители на английска реч;
– трениране – самостоятелно и по възможност контролирано – на уменията да се изразяват правилно, писмено и устно, на английски език, като се съобразяват с фактора време. Например, бързо взимане на правилно решение при възможност за избор (особено при тестовите задачи); написване на завършено, смислено и прегледно съчинение в рамките на 300–350 думи (1–1,5 страници формат А 4).

 

Методически указания за провеждане на изпита

По време на изпита не може да се оказва или приема помощ от какъвто и да е характер; не се разрешава ползването на речници или други учебни пособия; не се разрешава да се говори; не се разрешава разглеждането на тестовите материали преди да се обяви началото за работа върху теста; не се разрешава работа върху раздел от теста, различен от обявения; не може да се нанасят поправки или да се маркират отговори в листа за отговори след обявеното време за работа върху съответния раздел от теста; не се разрешава изнасянето на тестовите материали извън изпитната зала. Неспазването на указанията за работа и нарушаването на реда в залата водят до анулиране на изпита.
Времетраенето на изпита е около 160 минути или два астрономически часа. Почивка не се предвижда. Излизането от залата не е позволено преди приключването на изпита.
По време на изпита квесторите следят за точното спазване на указанията за работа в залата. Ако възникнат въпроси по процедурата за провеждането на изпита или ако се установят нередности в изпитните материали се вдига ръка, за да се уведомят квесторите за това. Водещият на изпита в залата следи за спазването на времето, определено за работа върху всеки раздел от теста. Началото и краят за работа върху съответния раздел от теста се изписват на дъската.
Първата част на изпита е диктовка. Текстът се прочита три пъти: един път с нормална скорост на четене, след това се диктува и накрая се изчита отново с нормална скорост на четене за проверка на това, което е записано. След третия прочит на диктовката, кандидат-студентите разполагат с 5 минути за последна проверка на текста. Време за преписване на диктовката не се предвижда и затова трябва да се пише на листовете за белова. Ако трябва да се поправи нещо, което вече е написано, задрасква се внимателно и в междуредието над него се изписва ясно поправката. След изтичане на времето за проверка листа с диктовката се прибира в големия бял плик. Изваждането на диктовката от плика и нанасянето на по-нататъшни поправки в текста не се разрешава.
Втората част от изпита е тест. Квесторите раздават листовете за отговори. Работата върху отделните раздели в теста започва само след изричното указание от водещия изпита. Тестът се състои от четири типа тестови задачи с многовариантен отговор. Само отговорите, попълнени в този лист, се проверяват от изпитната комисия. В самата тестова книжка не трябва да се правят каквито и да е означения или да се водят бележки. Времето за работа върху всеки един от разделите е ограничено и часът за началото и края на работа за всеки отделен раздел се записва на дъската. След изтичане на определеното време трябва да се преустанови работа. Абсолютно недопустимо е връщането към раздели от теста, върху които работата вече е приключила, или преминаването към други раздели от теста. Нарушаването на тези указания може да доведе до анулиране на изпита.
На гърба на листа за отговори са записани указанията за означаване на избрания отговор. Само отговори, означени по посочения начин, ще бъдат отчитани при проверката. Отговори, попълнени по различен от цитираните начини, не се вземат предвид и ще бъдат маркирани като липса на отговор.
На гърба на листа за отговори и в горния ляв ъгъл на мястото, означено с плътна черна линия, се записва на български език с ръкописни букви: Английски език – писмен изпит. Лист за отговори, на който този текст не е записан или е записан по различен начин, ще се анулира.
Квесторите раздават тестовите книжки. Не се разрешава разгръщането им, преди да се даде изрично указание за това. Не се разрешава писането върху тестовите книжки.
Следва преминаване към първия раздел от теста, за който времето за работа е 25 минути. Времето за работа за втория раздел от теста е 10 минути. По раздел 3 се работи 20 минути и по раздел 4 – 10 минути.
След преустановяването на работата върху теста, листа за отговори се прибират в големия бял плик. Изваждането на листа за отговори по-нататък и нанасянето на поправки върху него не се разрешава.
Третата част от писмения изпит по английски език е съчинение по зададена тема. На дъската се изписват две теми за съчинението. Кандидатите избират една от тях, по която трябва да се напише съчинение с дължина 1-1,5 страници или 300-350 думи. Времето за работа по този раздел е 50 минути.
След преустановяване на работата върху съчинението листа се прибира в големия бял плик. Квесторите събират тестовите книжки. Кандидат-студентите предават лично големия бял плик, който трябва да съдържа диктовка, съчинение, лист за отговори, всички листове, използвани за чернова, и малкия бял плик с името и входящия номер. Изпитът не се зачита, ако липсва някой от елементите.

 

Критерии за оценяване

Писмен изпит. Общ брой точки – 90.
Диктовка. Диктовката се оценява на базата на броя на допуснатите грешки, като точките се определят с помощта на разработена за целта скала. За всяка грешка се отнема една точка от общия брой точки, определен за диктовката. Максимален брой точки – 15.
Тест. Всеки верен отговор носи една точка. Максимален брой точки – 50.
Съчинение. Оценката се поставя въз основа на следните критерии: строго придържане към темата и поставената задача, смислова свързаност и завършеност, подходяща организация на текста, правилна и уместна употреба на езиковите средства, езиково богатство, правопис и пунктуация. От значение е и прегледният вид на съчинението. Максимален брой точки – 25.
Когато общият брой точки от теста и диктовката е 14 или по-малко, съчинението не се проверява и не се оценява.

 

Литература

Освен учебниците по английски език за средните училища на кандидатите се препоръчва да използват и следната литература:

Collins Cobuild Essential English Dictionary. Harper, Collins, 1990.
Collins Cobuild STUDENT’S Dictionary. Harper Collins,1990.
English-Bulgarian Universal Dictionary. Английско-български универсален речник. София, PONS-BULGARIA, 2002.
http://dictionary.cambridge.org//learner’s
Oxford Collaborations Dictionary for Students of English. Oxford UP, 2002.
Murphy, R. English Grammar in Use (for intermediate students). Cambridge, Cambridge University Press/Sofia, PROSVETA, 1992.
Collins Cobuild. Английска граматика. София, Colibri, 2000/ Collins Cobuild Student’s Grammar. Harper Collins, 1991.
Alexieva, B., E. Burneva, A. Fortune, Z. Katalan, Kr. Rangelova. Five Real Tests with Key and Explanatory Answers. New Series. Book 1. PROSVETA, 2002.
Rangelova, Kr., B. Alexieva, E. Burneva, Z. Katalan. Five Real Tests with Key and Explanatory Answers. New Series. Book 2. PROSVETA, 2003.
Rangelova, Kr., B. Alexieva, E. Burneva, Z. Katalan. Five Real Tests with Key and Explanatory Answers. New Series. Book 3. PROSVETA, 2004.
Rangelova, Kr., B. Alexieva, E. Burneva, Z. Katalan. Five Real Tests with Key and Explanatory Answers. New Series. Book 4. PROSVETA, 2006.
Rangelova, Kr., B. Alexieva, E. Burneva, Z. Katalan, M. Pipeva. Five Real Tests with Key and Explanatory Answers. New Series. Book 5. PROSVETA, 2007.
Pancheva, E. and L. Terziev. Essay Writing. PROSVETA, 2003.

Кандидатите могат да ползват и други учебни пособия по граматика на английския език:

Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. With Answers. Oxford University Press, 1994.
Eastwood, J. Oxford Guide to English Grammar. Oxford University Press, 1994.