Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Програми за изпити / Руски език

   

Конкурсният изпит по руски език е писмен и продължава 3 часа. Той се състои от 4 модула:

1. Лексика и граматика

2. Слушане с разбиране

3. Четене

4. Писане

 

 

1. Лексика и граматика

Тестовият модул се състои от 30 задачи с многовариантен избор, с които се проверяват знанията на кандидат-студента в областта на лексиката и граматиката на руския език. Всяка задача представлява изречение с липсващ компонент (дума или словосъчетание). За него се предлагат три варианта, само един от които е правилен.

Времетраене – 30 минути.

Максимален брой точки – 30.

 

2. Слушане с разбиране

Тестовият модул се състои от 13 задачи, с които се проверяват уменията за осмисляне и извличане на информация от звучащ текст (300-400 думи // 3-4 мин.) на руски език. Шест от задачите изискват отговор «да» или «не» (за всеки верен отговор се присъжда 1 точка). Останалите 7 задачи са с многовариантен избор. Изборът се прави между 3 варианта, само един от които е правилен (за верен отговор се присъждат по 2 точки). Кандидат-студентите първоначално се запознават със задачите и вариантите за отговор. След това слушат текста 2 пъти, като през същото време отбелязват верните отговори.

Времетраене – 20 минути.

Максимален брой точки – 20.

 

3. Четене

Тестовият модул проверява уменията на кандидат-студента за осмисляне и извличане на информация от писмен текст. Той се състои от 2 текста, всеки от които е с обем 250-300 думи. Тестът включва 10 задачи. Към всяка задача са формулирани 3 варианта на отговор, само един от които е правилен.

Времетраене – 20 минути.

Максимален брой точки – 10.

 

4. Писане

Тестовият модул включва есе на зададена тема, за която не са необходими специализирани знания. Обемът на есето трябва да е 150-200 думи. Проверява се способността на кандидат-студента да изразява свободно и аргументирано своите мисли на правилен руски език.

При оценяването на есето се отчитат следните типове грешки:

- лексикални;

- граматически;

- правописни;

- смислови несъответствия.

Оценката на есето може да бъде повишена (с 1-5 точки) за богатство на езиковите средства и добър стил на изложението; може да бъде понижена (с 1-5 точки) за непълен обем, излишни повторения и др.

Времетраене – 80 минути.

Максимален брой точки – 40.

 

Формиране на общата оценка

Общ максимален брой точки – 100.

Окончателната оценка на писмената работа се определя въз основа на количеството събрани от кандидата точки от четирите модула на изпитния тест.

 

Литература

Алeксиева, Т., А. Липовска, Е. Раденкова. Руски език. Тестове за кандидатстудентски изпит. С., 2005.

Гочева, Е. Лексический минимум. Активный словарь русского языка. С., 1999.

Гочева, Е., Л. Гочева. Практическа руска граматика. С., 2006.

Гочева, Е., Л. Гочева. Руската граматика в 348 упражнения. С., 2008.

Димитрова, С. Руска граматика. С., 1999.

Ненкова, Т. Русская орфография. С., 2001.

Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Морфология. С., 2002.

Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Синтаксис. С., 2002.