Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат Том 15 (2018) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

   

07.07.2018 г.

 

Излезе от печат Том 15 (2018) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Илияна Анкова – Върху развитието на управленското счетоводство (първа част) - 5

Банчо Банов – Геополитически уроци и нюанси на отношенията България – СССР. Защо България беше най-близкият сателит на СССР по времето на социализма? Политико-икономически анализ. Дългов проблем - 29

Ismat Ibrahim – Comparison between Maximum likelihood estimator and Ordinary Least Squares by using SAZ1 and SAZ2 as Alternative Companion Mean Squares of Error - 41

Невяна Кръстева – Съществува ли глобалният потребител - 59

Татяна Маркова – Колективните искове: предимства и недостатъци на процедурата - 75

Александър Николов, Теменужка Златанова – Структура на изследователска програма за управленския алгоритъм на политиките за доходи от труд - 93

Ралица Николова – Оценка на въздействието на механизмите за подкрепа на развитието на ВЕИ в България - 123

James Osondu – Student class turnout and accomplishment - 145

Nasradeen Salih – Detraction the impact of abnormal values on predict of dependent variables using conditional quantile regression - 159

Теодор Седларски – Икономика на щастието: Обществената природа на човешкото щастие - 173

Теодор Седларски, Габриела Георгиева – От класическа към поведенческа финансова теория - 207

Надя Велинова-Соколова – Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9: Финансови инструменти - 243

Елеонора Станчева-Тодорова – Възможности за концептуализация на съвременната счетоводна теория (втора част) - 255

Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова – Фактори, оказващи влияние върху професионалните преценки на счетоводителите в България - 289

Anatolii Yakovlev – Development of methods for innovation efficiency regulatory coefficients - 305

Todor Yalamov – Scenario planning potential in Bulgarian ICT sector and public administration - 317

 

 

CONTENTS

Iliyana Ankova: The development of management accounting (part one) - 5
Bancho Banov – Why Bulgaria was the closest ally of the USSR in the time of socialism - 29
Ismat Ibrahim – Comparison between Maximum likelihood estimator and Ordinary Least Squares by using SAZ1 and SAZ2 as Alternative Companion Mean Squares of Error - 41
Neviana Krasteva – Is there a Global Consumer - 59
Tatiana Markova – Collective claims: advantages and disadvantages of the procedure - 75
Alexander Nikolov, Temenujka Zlatanova – Structure of the research program for management of algorithm labour income policies - 93
Ralitsa Nikolova – Evaluation of the impact of the mecanisms of support for the development of RES in Bulgaria - 123
James Osondu – Student class turnout and accomplishment - 145
Nasradeen Salih – Detraction the impact of abnormal values on predict of dependent variables using conditional quantile regression - 159
Teodor Sedlarski – Happiness Economics: The Social Nature of Human Happiness - 173
Teodor Sedlarski, Gabriela Georgieva – Towards Behavioral Finance Theory - 207
Nadya Velinova-Sokolova – Аccounting of the credit losses according to the IFRS 9 - 243
Eleonora Stancheva-Todorova – Possibilities for conceptualization of the contemporary accounting theory (part two) - 255
Eleonora Stancheva-Todorova, Iliyana Ankovа – Factors, influencing professional judgments of accountants in Bulgaria - 289
Anatolii Yakovlev – Development of methods for innovation efficiency regulatory coefficients - 305
Todor Yalamov – Scenario planning potential in Bulgarian ICT sector and public administration - 317