Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Свободни места в дирекция "Икономически изследвания и прогнози" на БНБ

   

22.02.2018

 

BNB

 

Експерти в дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, отдел „Макроикономически изследвания“

 

Обща характеристика на длъжността

Макроикономически анализ, моделиране и прогнозиране.

 

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;

• Специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;

• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;

• Опит в работа с MS Office.

• За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; аналитични разработки или научни публикации.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

 

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език.

 

Необходими документи: мотивационно писмо (задължително се посочва отделът, за който се кандидатства), актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома удостоверяваща нивото на владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

 

Документи се подават до 30.03.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.

Експерт /по заместване/ в дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, отдел „Монетарни и финансови изследвания“

 

Обща характеристика на длъжността

Анализи, моделиране и прогнозиране в областта на публичните финанси.

 

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;

• Специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;

• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;

• Опит в работа с MS Office.

• За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; аналитични разработки или научни публикации.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

 

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език.

 

Необходими документи: мотивационно писмо (задължително се посочва отделът, за който се кандидатства), актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома удостоверяваща нивото на владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

 

Документи се подават до 30.03.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.