Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.6. Право (Право на Европейския съюз), обявен в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 г.