Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Иван Русчев Русчев, ЮФ

аудитория 292, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема "Престацията" по професионално направление 3.6 Право /Граждански и семейно право/ от проф. д-р Иван Русчев Русчев за придобиване на научната степен "доктор на науките".

Председател на научното жури: проф. дюн Екатерина Матеева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: