Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Философия / Квалификационна характеристика - редовна форма

   

Редовна форма

Обучението в специалност Философия, бакалавърска степен съгласно учебния план се осъществява в рамките на 8 семестъра. Общият хорариум е 3000 часа.
Включените в учебния план дисциплини са разпределени в три блока: Задължителни дисциплини, Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини.
В блока на Задължителните дисциплини се предлагат 23 задължителни дисциплини с общ хорариум 2370 часа. Обучението във всяка от тях завършва с полагане на изпит.
В блока на Избираемите дисциплини са включени 26 курса, от които студентите от І до VІ сем. трябва задължително да изберат 4 дисциплини, с хорариум от 120 часа, които след успешно положен изпит носят 9 кредита.
В началото на всеки семестър се предлагат специализирани дисциплини с хорариум от 30 ч. лекции или семинарни занятия. Успешно положеният изпит носи 2,5 кредита. Студентите са длъжни да изберат най-малко 5 за целия курс на обучение. Общият хорариум на избираемите дисциплини е 630 ч.

Третият блок - на Факултативните дисциплини, се изгражда от: 1. Специализация за придобиване на учителска правоспособност; 2. Специализация Философия за деца и 3. Чуждоезиково обучение и спорт. Кредитите от факултативните дисциплини не се включват в общия брой задължителни 60 кредита за всяка учебна година.

Съгласно учебния план студентите са длъжни да набират от задължителни и избираеми дисциплини 60 кредита за всяка учебна година.

Обучението в спец. Философия завършва с полагането на държавни изпити или защита на дипломна работа при успех мн.добър 5.00, изчисляван до VІІ сем. включително. Първа държавна сесия за дипломиране - от 1 до 10.VІІ. Втора държавна сесия - от 1 до 10.ІІ. Успешно взет държавен изпит или защита на дипломна работа носят 10 кредита.
Завършилите успешно специалност Философия придобиват професионална квалификация бакалавър по философия.

Кандидатстване

Обучение