Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Асистент Тихомир Димитров защити докторат

   

03.06.2015 г.

На 03 юни 2015 г. ас. Тихомир Борисов Димитров, докторант на самостоятелна подготовка, защити докторат на тема “Спортното катерене във висшите училища като средство за подобряване на физическата дееспособност“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – спортно катерене)

Честито и успех в научната и преподавателска дейности на ас. д-р Тихомир Димитров.