Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Енергийни пазари и услуги (задочно обучение)

   

 

Програмата се подкрепя от водещи енергийни компании, работещи в България, както и от индустриални енергийни консуматори. Сред партньорите за предоставяне на гост-лекции са водещи мениджъри от частните и държавните дружества в енергетиката, както и от Националната енергийна камара, Института за енергиен мениджмънт, асоциациите на търговците на електроенергия, на ВЕИ-производители, мениджъри от технологични компании и други представители на отрасъла.

Вижте повече и за магистърска програма
"Фасилити мениджмънт" (задочно обучение, от 2020 г.)

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

 • 24 юли 2024 г. в интервала между 9:00 и 17:00 часа часа онлайн
 • 19 септември 2024 г. в интервала между 9:00 и 17:00 часа онлайн
 • 3 октомври 2024 г. в интервала между 15:00 и 19:00 часа онлайн
*Участниците получават индивидуални линкове непосредствено преди събеседването.

 

ВАЖНО! Ако до деня на интервюто не сте получили по имейл покана за запазване на час, свържете се с доц. д-р Атанас Георгиев за указания: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

 

 

 

За икономисти и неикономисти

ОКС: Магистър

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна, платена

 

Директор на програмата: доц. д-р Атанас Георгиев

Координатор: гл.ас. д-р Мария Трифонова

 

Важно! Лекциите по специалните дисциплини се провеждат модулно - общо 3 седмици през зимния и 2 седмици през летния семестър, от понеделник до петък, от 09:00 до 18:15 ч. (по една седмица през октомври, декември, януари, март и май).

 

iueiku

 

Всички новини от програмата

 

Представяне на програмата (Видео)

Автор: Десислава Сотирова, ТВ Алма Матер

 

Първи национален форум "Енергийното образование в България" (Видео)

Автор: ТВ Алма Матер

 

Сертификационен курс за добри практики при изграждане на фотоволтаични централи

Автор: АПСТЕ

 

Членството на Стопанския факултет в престижни международни и национални организации е още една от силните страни на магистърската програма "Енергийни пазари и услуги"

UNGC (UN Global Compact) и Българска мрежа на глобалния договор на ООН

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти.

Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанска дейност, организациите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Профил на СУ „Св. Климент Охридски“ в страницата на UNGC

 

UNGC WS

PRME - Principles of Responsible Management Education

Принципите за образование по отговорно управление (PRME) е инициатива, подкрепена от ООН, основана през 2007 г. като платформа за повишаване на профила на устойчивостта в университетите по целия свят и за предоставяне на бизнес студентите на разбирането и способността да направят промяна за бъдещето. С над 650 участници по света, PRME се превърна в най-голямата организирана инициатива на ООН и университетите по света, преподаващи бизнес дисциплини.

Профил на Стопанския факултет в PRME

 

PRME

Вижте повече за участието на Стопанския факултет в международни и национални организации

 

 

Още за програмата:

В страната и региона няма друга област от икономиката и стопанския живот, която да се нуждае от толкова мащабни по размер, хоризонт и ефект реформи и инвестиции, както секторите на енергетиката, инфраструктурата и комуналните (ютилитис) услуги.

Фундаменталните реформи в енергийния и инфраструктурен сектор като демонополизация, приватизация и либерализация, регионална и европейска интеграция изискват ново младо поколение от отлично подготвени икономисти и мениджъри. По редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито традиции в подготовката на такива специалисти. Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" предлага обучение в магистърска и докторска степен в тези направления от 2005 г. насам.

Магистърската програма „Енергийни пазари услуги” има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Създаването ѝ е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

По-конкретно програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти за българската политика и администрация, индустрия и бизнес по икономика и управление на енергийния сектор и предоставяните чрез него публични и комунални услуги.

 

В ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

Магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” към катедра „Икономика и управление по отрасли” ще се осъществи с активното съдействие и подкрепа на енергийните, инфраструктурни и ютилити компании в България.

В първия етап на магистърската програма, от 2005 до 2019 г., бяха привлечени изявени секторни експерти и опитни мениджъри в подготовката и поднасяне на лекционния материал и в практическите занятия. В програмата на специалността са поканени за участие и гост-лектори от водещи европейски енергийни центрове и ютилити компании.

Ще продължат да се организират и провеждат научно-изследователски конференции, корпоративни и научни семинари, студентски стажове и практики в центрове и компании от сектора. В партньорство в бизнеса ще бъдат насърчавани и спонсорирани докторантски, магистърски и нови изследователски и квалификационни проекти.

Програмата се подкрепя от водещи енергийни компании, работещи в България, както и от индустриални енергийни консуматори. Сред партньорите за предоставяне на гост-лекции са водещи мениджъри от държавните дружества в енергетиката, както и от Националната енергийна камара, Института за енергиен мениджмънт, асоциациите на търговците на електроенергия, на ВЕИ-производители, мениджъри от технологични компании и други представители на отрасъла.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА:

В теоретико- приложен аспект:

 • Да познават технологията и практиката за разработване на държавна политика, стратегии и програми за развитие на сектора на енергетиката, инфраструктурата, фасилити мениджмънта, транспортната и съобщителна инфраструктура и услуги;
 • Да познават правната и регулаторна рамка на публичната инфраструктура и услуги в България, Европа и света;
 • Да имат познания относно мястото на енергийната статистика, местните, регионални и национални енергийните баланси, анализи и прогнози;
 • Да познават макрорамките на икономиката на потреблението на енергийни и комунални услуги;
 • Да имат познания относно процесите, свързани с преструктурирането на енергийния и ютилити сектори, либерализацията им, регионалната и европейска интеграция;
 • Да познават методи и подходи за управлението на риска в енергетиката и инфраструктурата;
 • Да познават връзката на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги с опазването на околната среда и устойчивото развитие
 • Да познават икономиката и финансирането на енергийната ефективност;
 • Да познават влиянието на инвестициите върху конкурентоспособността на инфраструктурни и енергийни компании и предоставяните чрез тях ютилити услуги;
 • Да са наясно относно перспективите пред българската енергетика и инфраструктура в контекста на регионалната и европейска интеграция;
 • Да познават основните елементи на корпоративното управление на енергийни и ютилити компании – стратегии и преструктуриране, регулиране и ценообразуване, маркетинг и продажби, изпълнителски и финансов мениджмънт, управление и обслужване на физически активи, управленски информационни системи и други.

 

В практико- приложен аспект:

 • Да прилагат наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката;
 • Да подготвят браншови анализи, диагностика на средата на организацията, на самата организация;
 • Да формулират цели и стратегии, да изработват планове, да осъществяват различни видове контрол;
 • Да осъществяват ефективна комуникация;
 • Да планират и организират ефективно собствената си работа;
 • Да могат да ползват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях.

 

ВЪЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ:

Завършилите програмата могат да се реализират професионално като специалисти и мениджъри в енергийни, инфраструктурни и комунални компании, като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели и научни изследователи и др.

 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.

 

Архив на учебните планове:

 

Група във Facebook за завършилите програмата и за докторантите по енергийни/ютилити теми:

https://www.facebook.com/groups/SU.energy/