Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 9

   
Годишник, том 9

Годишник
На Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за
Славяно-византийски проучвания
"Иван Дуйчев"

Том 90 (9)
2000

 

София, 2002

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

"ЛЮБОПИТСТВО, ЗНАНИЕ И ВЛАСТ"

COLLOQUE INTERNATIONAL

«CURIOSITÉ, SAVOIR ET POUVOIR»

София, 16-19 май 1996 г.

 

Съорганизатори: Фондация "Елена и Иван Дуйчеви"

Институт за византийски изследвания в Атина

Институт за изследване и история на текстовете (Орлеан)

към Националния център за научни изследвания (Париж)

 

Съдържание

 

І. Пленарно заседание  
   
Приветствия към участниците от:  
Иван Лалов, Луи Холц, Борис Фонкич и Аксиния Джурова 15
Джанфранко Джираудо. Пленарен доклад 17
Аксиния Джурова. Пленарен доклад 19
   
ІІ. Симпозиум: "Любопитство"  
   
L. Mavrommatis. L'inquisition a-t-elle existé dans les Balkans au Moyen âge ? 27
Й. Мороз. K вопросу o детоубийстве y славян 33
П. Данова. Средновековна България - един куриозитет в географската енциклопедия на Джамбатиста Рамузио 47
A. Džurova. Curiosité, éclectisme iconographique, ou la nature des anges /Cod. gr. 1912 (Ex. 18) de Strasbourg/ 57
Л. Денкова. Анаморфози на удивлението 73
P. Matejić. Paper as a "Vehicle" for Change in the Fourteenth Century 81
D. Karadžova. L'énigme d'une miniature (Apport au cycle illustratif consacré à Saint Nicolas de Mirliki) 87
Д. Овчаров. Нови наблюдения върху прабългарското шаманство 101
   
"Знание"  
   
J. Mossay. La place du Corpus des Discours de Grégoire de Nazianze dans les préoccupations culturelles des Byzantins 109
G. Valčinova. Le savoir- Vie: une apparition de saint Théodore entre l'écrit et l'oral 115
B. Велинова. Една възможна интерпретация на текста на "Азбучна молитва" на Константин Преславски 131
A. Nikolova. The Word of the Mystic Love - Melos Amoris of Richard Rolle 143
Р. Панова. Границата между варварството и цивилизацията (За метаезика на културните понятия в Българското средновековие) 147
M. Каймакамова. Историческите знания в средновековна България 153
A. Pippidi. De la Terre au Ciel. Représentations du monde physique et leur climat religieux 167
Е. Мусакова. Геометрията и змеят 175
I. Karacorova. Textological Observations on the Biblical Songs /Canticles/ 187
   
"Власт"  
   
Ch. Maltézou. Contribution à l'étude de la société gréco-vénitienne: le cas des enfants trouvés 195
C. Nicolaou, I. Christou. Les conceptions des Byzantins sur l'exercice du pouvoir par des femmes (780-1056) 203
Г. Николов. Властта на сепаратистите в България през втората половина на XIII в. 219
C. Ракова. Необичайни моменти в символиката на властта на Балканите 229
M. Nystazopoulou-Pélékidou. Un monastère orthodoxe face au pouvoir ottoman (Le couvent de Patmos au début du XVIIIe siècle) 239
P. Bádenas de la Peña. Choix d'adaptation des couches sociales byzantines après la conquête ottomane 249
G. Atanassov. La comonm-kamélaukion: un des regalias des souverains bulgares au Moyen âge 259
   
III. Кръгла маса, посветена на каталогизирането на славянските и гръцките ръкописи, съхранявани в ЦСВП "Иван Дуйчев"  
Table Ronde sur le catalogage des manuscrits slaves et grecs conservés au Centre «Ivan Dujcev»  
   
Première session. Principes et méthodes du catalogage des manuscrits grecs et slaves 275
   
A. Džurova. Rapport d'activité, présentant les résultats de la réalisation des projets exposés à la Première Table Ronde.(Particularités codicologiques de la tradition onciale et minuscule byzantine et son influence sur les manuscrits slaves) 275
L. Holtz. Cataloguer les manuscrits à l'Institut de recherche et d'histoire des textes 286
Discussion 295
Deuxième session. Présentation des éditions en cours 298
Troisième session. Projets en cours au Centre "Ivan Dujčev" 305
G. Sejkova, K. Okamoto, A. Džurova. Protocole sur la reliure des manuscrits grecs IXe-XIIe siècle. L'étude des reliures des manuscrits grecs de la collection du Centre de Recherches Slavo-Byzantines «Ivan Dujčev» 305
Quatrième session. Problèmes de la conservation et de la restauration 310
G. Sejkova, K. Okamoto. Principaux problèmes de la conservation de la collection de manuscrits du Centre de Recherches Slavo-Byzantines «Ivan Dujčev» 310
D. Bicok. Ethical and Technical Principles of Manuscript Conservation 313
Discussion sur le Protocole de conservation et de restauration 316
   
Младежки четения "Иван Дуйчев" - 1996  
   
T. Иванова. Палеографски и правописни бележки върху ръкописен фрагмент № 33 от НБКМ 319
E. Мусакова. Ръкописът ROE 27 от Бодлеанската библиотека и проблемът за гръцките модели в украсата на българските ръкописи 325
Д. Радославова. Някои аспекти на взаимоотношението между текст и паратекстово поле през средновековието 335
А. Андонова. Тудор - произход и значение на името 351
T. Stepanov. Ruler and Doctrines in pre-Christian Bulgaria (an Attempt for «Reading» and Interpretation) 357
И. Димитров. Владетелската именна практика при Палеолозите 367
Xp. Тончева. За развоя на старобългарските молитви избрани за всяка потреба в ръкописните требници (XIV-XVII в.) 381
Г. Лечева. Перманентност на символичната семантика и нейните исторически конотации 391
A. Миланова. Крехката граница между символ и орнамент в зооморфната скулптура на средновековна България от средата на IX до края на XIV век (методологичен ракурс) 399
Ем. Мутафов. Къде е учил живопис Христофор Жефарович? 411
И. Чекова. Митологемата "Цариград" в "Повесть временных лет" 425
И. Попова. Византийският ерудит и дипломат Мануил Хризолорас (1350-1415) и неговата "Сюнкрисис" 441
Ст. Билик. Моливдовул на Нестор патриций и препозит 449
P. Бояджиев. Островното монашество на Лерин и рецепцията на източните монашески идеали в християнска Галия през V век 453
Fest und Alltag in Byzanz (Hrsg. G . P r i n z i n g und D . Simon). München, 1990 и Reisen im Mittelalter (Norbert Ohler). München, 1988 - две ценни заглавия от дарението на DFG - Bonn за Центъра "Иван Дуйчев" 481
Илюстрации 493
Фотоархив 527