Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 3

   
Годишник, том 3

Годишник

На Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Научен център за

Славяно-византийски проучвания

"Иван Дуйчев"

Том 83 (3)

1989

 

София, 1991

 

Съдържание

 

Научен раздел 5
История 7
Jonathan Shepard. Symeon of Bulgaria – Peacemaker 9
Пейо Димитров. Владимир Покръстител и княгина Ана 49
Speros Vryonis. Local Institutions in the Greek Island and Elements of Byzantine Continuity during Ottoman Rule 85
Marin Pundeff. The Early Efforts to Publish a History of Bulgaria 145
   
Език и литература 155
Румяна Павлова. Ранните староруски ръкописи и историята на българския език 157
Константинос Нихоритис. Теофилакт Охридски – Автор на първичната гръцка служба в чест на Климент Охридски 163
Георги Кръстев. Рецепцията на новозаветните апокрифи от гледна точка на комуникацията 179
М. Г. Гальченко. О надписях на древнерусских иконах ХІІІ – первой половины ХV вв. 193
   
Изкуство и култура 211
Н. А. Киселев. Орнамент Слепченского апостола 213
Лиляна Мавродинова. За датата на стенописите в Бачковската костница 243
О. И. Подобедова. К вопросу о факсимильном издании хроники Георгия Амартола 253
Г. З. Быкова. Реставрация памятника и исследование двух выходных миниатюр Хроники Георгия Амартола 257
И. П. Мокрецова. О методах работы древнерусских художников над миниатюрами Хроники Георгия Амартола 261
М. М. Наумова. Технико-технологическое исследование миниатюр Хроники Георгия Амартола 267
   
Научна хроника 275
Кръгла маса „Византия и славяните” 277
Българо-сръбски симпозиум „600 г. от Косовската битка” 278
Учредяване клуб на медиевистите в България 285