Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 21

   
Годишник, том 21

Г о д и ш н и к

на

Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“

Том 102 (21)

 

София, 2021

 

 

 

 

Настоящият 102 (22) том на Годишника на Центъра за славяно-византийскипроучвания „Проф. Иван Дуйчев“ включва доклади от Международната научна конференция „Mobilitas: движение на хора, идеи, стоки, пари и изкуство в средновековния свят“ (юни 2021 г.). Конференцията и изданието са посветени на 35-годишнината на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“. Те се реализират благодарение на финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Настоящият том се издава с подкрепата на Посолството на Франция в България и на Френския институт в София.

 

 

Съдържание

Предговор 5
   

I. ПЪТИЩА, ПЪТУВАНЕ, МИГРАЦИИ

I. ROUTES, VOYAGES, MIGRATIONS

 
   
Георги Димов, Балканската пътна мрежа във времената на Комнините (1081–1185 г.) 11
Тома Томов, Плаване към Константинопол под знамето на нарисуваните кораби 23
Ivayla Popova, Some aspects of traveling across and along the Balkans in the 14th and 15th centuries 39
Пенка Данова, Карло Ранцо: едно пътуване през Балканите от 1575 г. 49
Михаил Раев, Ранните Асеевци в Повесть временных лет – наблюдения над формирането на текста на древноруското историческо съчинение, преместването на рода Асеневци в България и ранните кумански миграции на Балканите през XII век 65

 

II. ИНДИВИДЪТ, ОБЩНОСТТА, ВЛАСТТА : КОНСТАНТИ И ПРОМЕНИ

II. L’INDIVIDU, LA COMMUNAUTÉ, LE POUVOIR : CONSTANTS ET CHANGEMENTS

 
   
Kyrill Pavlikianov, New dating for the so-called “Chrysobull of Tsar John Kaliman” and the Svodna Gramota (Composite Charter) of the Bulgarian Athonite monastery of Zographou 91
Теодор Димитров, Във времената на безумие и ярост: наблюдения върху колективното поведение и поведенческите девиации във Византия в епохата на Юстиниановата чума (541–750 г.) 107
Доротея Валентинова, Римски правни норми, правноморални идеи и принципи в leges barbarorum 125
Надежда Христова, Обезщетения и наказания за престъпления срещу собствеността според два ранногермански законника 143
Владимир Ангелов, Знатни пленници в средновековна България 161

Елена Костова, Партньорство и/или съперничество – Дубровник и Европей-

ският югоизток в средата на ХІІІ столетие

183
Никола Дюлгеров, Статутът на княжество Морея в началото на XIII век 198
Цветозар Йотов, Поява и развитие на владетелските резиденции във Влахия в контекста на движението на хора, стоки, идеи и пари през XIV–XV век 217
Кристиана Бояджиева, Жената в мъжките професии преди и след 9 септември 1944 г. 243
   

III. ИДЕИ, КОНЦЕПЦИИ, ПРЕДМЕТИ: КОНТАКТИ И ОБМЕН

III. IDÉES, CONCEPTS, OBJETS : CONTACTS ET ECHANGES

 
   
Ваня Лозанова-Станчева, Един епизод от Роман за Александър: античен текст в средновековен контекст 265
Деница Петрова, Легендите за покръстването на българите, отразени в Руския хронограф 289
Ива Досева, Даровете на верните: за една мозаична композиция в епископската базилика на Филипопол 300
Нина Яманидзе, Скулптираната плоча от Икалто: необичаен паметник на грузинското средновековно изкуство 316
Стела Дончева, Идейна възстановка на орнаментиката по изделия на художествения метал от X век 333
Георги Атанасов, За предназначението на един луксозен църковен кръст от катедралата на средновековния Дръстър (Силистра) 349
   

IV. СРЕДНОВЕКОВЕН ТЕКСТ В СЪВРЕМЕНЕН КОНТЕКСТ

IV. TEXTE MEDIEVAL EN CONTEXTE MODERNE

 
   
Еlissaveta Мoussakova, Тravelling through manuscripts 383
Георгий Мольков, Ранние древнерусские примеры нового ятя и материал лазаревского паримейника 401
Олег Жолобов, Казанская электронная коллекция: подкорпус древнерусских списков паримейника 407
Виктор Баранов – Роман Гнутиков, Транскрипции средневековых славянских рукописей как многофункциональный электронный ресурс: издание – коллекция – корпус 422
Албена Миланова, Когато българската средновековна скулптура става цветна: за миграцията на художествени техники 436