Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Публичен мениджмънт), обявен в Държавен вестник бр. 61 от 02.08.2022 г.

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Симеон Атанасов Петров

Председател на научното жури: Проф. дпн Татяна Трифонова Томова

 

Материали: Резюмета на рецензираните публикации

 

Рецензии

 

 

Становища

 

 

Заключителното заседание на журито ще се състои на 02 декември 2022 г. (петък) от 11:00 ч., в зала Яйцето, бл. 4, Философски факултет.