Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Десислава Иванова Йорданова, Стопански факултет

Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски” (онлайн)

 

Защита на дисертационния труд на проф. д-р Десислава Иванова Йорданова, на тема: ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СРЕД БЪЛГАРСКИ STEM СТУДЕНТИ: РОЛЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА, за придобиване на научна степен „доктор на науките” по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Стопанско управление).

 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н.Невяна Стефанова Кръстева

 

 

Рецензии:

 

Становища: