Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет

   

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 02 846 70 57
факс: 02 9446 487
e-mail: info@gea.uni-sofia.bg
уебсайт на ГГФ: https://gea.uni-sofia.bg
Отдел "Студенти" 02 9308 384
studenti@gea.uni-sofia.bg
Деканат 02 9308 385
decanat@gea.uni-sofia.bg
SU4
   
   

АКТУАЛНО

 

НОВИНИ

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Проект BG05M2OP001-1.002-0006
Център за компетентност
Проект BG05M2OP001-1.002-0019
Център за компетентност
Horizon 2020: Greening the economy in line
with the Sustainable Development Goals
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“,
Период на изпълнение 2018 –2023