Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 19

   
Годишник, том 19

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 100 (19)

 

София 2019 г.

 

 

Том 100 (19) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" включва материалите от Международната научна конференция "Граници, култури, идентичност", посветена на 130-годишнината от създаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и 110 години от установяването на българо-френски дипломатически отношения.

 

Съдържание

 

I. СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БАЛКАНИ И ЕВРОПА. КУЛТУРА, ИСТОРИЯ, ГРАНИЦИ
Les Balkans médiévaux et l’Europe. Culture, histoire, frontières

 

Въведение 7
Sylvain Destephen — La constantinopolarisation des Balkans dans l’Antiquité tardive 9
Цветелин Степанов - За двата Изтока и двата Запада в българската историко-културна съдба до 1018 г. 21
Александър Николов - „Измаилтяни на Дунава“: мит или реалност? 33
Любомир Рачев - Наемници без граници или независимото княжество на Русел дьо Байол 41
Калин Йорданов - Едно отражение от Четвъртия кръстоносен поход в стенописите на Боянската църква (1258/9) 48
Никола Дюлгеров - Кларенца - главният град на анжевинска Морея 68
Тодор Тодоров - Рицарският етос в двора на бургундските херцози от династията Валоа 76
Теодор Димитров - Черната смърт и процесът на депопулация във Византия или за границите на историческата демография 81
Йоанна Бенчева - Да шпионираш Балканите през XV век 91
Ивайла Попова - Различните култури на Балканите през погледа на Западни пътешественици от XV в. 97
Пенка Данова - Границите на България според италиански пътеписи от XV в. 105
Cyril Pavlikianov - Catalogue of the Moldavian and Wallachian Slavic Acts Kept in the Bulgarian Athonite Monastety of Zographou (1420-1698) 115
Kalina Mincheva - Michael of Kolasia: A Metropolitan Bishop from the Pax Postbyzantina 151
Елмира Василева - Католическото духовенство в българските земи и преносът на идеи в Османската империя (XVII в.) 160
Росица Ташева - Аристократическият либерализъм във Франция и Революцията: политическата мисъл на граф д‘Антрег 174
   

II. ИЗКУСТВО, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНИ ПРОСТРАНСТВА

Art, littérature et espaces culturels

 
   
Тома Томов - Какво ни разказват графитите? 185
Albena Milanova - Messages culturels et identitaires de la sculpture bulgare du Haut Moyen Age 195
Lilyana Yordanova - Patronage imperial entre Byzance, Valachie et Bulgarie : la donatrice de l’eglise semi-rupestre de saints Théodore Téron et Théodore Stratélate 219
Ivana Jevtić - L’or, une culture de la couleur à Byzance et en Serbie médiévale 234
Мария Йовчева - Търновските светци в българската и сръбската староизводна литургична книжнина от XIII-XIV век 248
Лиляна Симеонова - Преплетени съдби: римската църква „Сан Клементе“ и мощите на св. Кирил 278
Евелина Минева - Непознати стари чужди издания за България и българите 286
   

III. ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТ

Communautés et identité

 
   
Goran-Pavel Santek, Ana Antolkovic - Culture and Identity of Bulgarians in Zagreb, Croatia from I9th to 21st century 294
Magdalena Zowczak- Ukrainians in Western Poland. Constructing Identity in Diaspora (Biały Bór, West Pomeranian Voivodeship) 304
Мира Маркова - Състоянието на народната култура в Централна и Източна Странджа в началото на XXI в. 322
Виолета Коцева - Разказ на/за лечител (етноложки аспекти) 345
Tibor Komar - Sport and Identity in European Context 361
Петя Василева-Груева - „Защо се страхуваме от бежанците? - публичен контекст и политическа култура 376