Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ обявява свободно работно място за експерт в Отдел „Специфично наблюдение на платежните услуги“

   

15.09.2021

 

Българската народна банка обявява свободно работно място за експерт в отдел „Специфично наблюдение на платежните услуги“, дирекция „Методология и финансови пазари”.

1280-840-bnb

Обща характеристика на длъжността:

 • Участие в разработването и развитието на методология за надзор на платежните институции и дружествата за електронни пари в областта на превенцията на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Участие в надзорната дейност и проверки на платежни институции и дружества за електронни пари за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Регламент (ЕС) 2015/847 и нормативната рамка за тяхното прилагане;
 • Участие в разглеждането на постъпили заявления за лиценз за платежна институция или дружество за електронни пари по отношение на вътрешната организация на заявителя в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Събиране, обработка и анализ на информация и статистически данни в областта на плащанията съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка;
 • Участие в изготвянето на становища, вътрешни процедури, проекти на нормативни актове и др.

 

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитани специалности – финанси, икономика, стопанско управление, международни икономически отношения, финансов контрол, счетоводство, бизнес администрация, право;
 • Минимално ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) - B1 според европейската езикова рамка;
 • Познания в областта на платежните услуги, електронните пари, дейността на доставчиците на платежни услуги, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office, справочни програми;
 • Комуникативни и аналитични способности;
 • Умения за работа в екип;
 • Добри организационни умения, способност за планиране и приоритизиране на ежедневните задачи, отговорно отношение и прецизност при изпълнението им.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва въпроси в областта на платежните услуги, електронните пари, компетенциите на БНБ, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, основни положения от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и проверка на познанията по английски език.

 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни , диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи. За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

 

Документи се подават в срок до 15.10.2021 г. по един от следните начини:

 • На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 • По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;
 • Лично в сградата на Българската народна банка.

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Справки на тел.: 02/9145 1627 и 02/9145 1360