Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 9 до 16 юни 2021 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира счетоводител за партньор СУ.

1. Длъжност в екипа за изпълнение Счетоводител
2. Функции в екипа за изпълнение
 • Участие в комисии по ОП
 • Осчетоводяване на документи
 • Отчитане на финансови операции
 • Формиране/начисляване на възнаграждения/заплати на персонал. Изготвяне на ведомости за заплати.
 • Избор/уреждане на начин на плащане.
3. Необходимо образование Висше, икономика
4. Необходима експертиза Счетоводно обслужване на проекти
5. Трудов стаж 5 години опит в областта

 

Избраният член на екипа за управление на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

Длъжност Счетоводител
функции по проекта Счетоводно обслужване на проекти
брой месеци по проекта 30
допустим брой часове на ден до 4
допустим брой часове на месец до 32
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 21 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 17.64 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Проект BG05M2OP001-1.002-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 09.06.2021 г. до 16.06.2021 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес:

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, кабинет 107.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 18.06.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се счетоводители ще бъдат информирани писмено до 22.06.2021 г за решението на комисията.
 4. Избраният счетоводител ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Тони Спасов

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, катедра ПНХ

Тел: +359 2 8161 236

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg