Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 9 до 16 юни 2021 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира двама нови изследовател с научна степен за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“, както следва:

Длъжност в екипа за изпълнение Функции в екипа за изпълнение Необходимо образование Необходима експертиза Трудов стаж
1. Изследовател с научна степен за Лаборатория за получаване и (електро)химично характеризиране на метали и метал-съдържащи съединения, Кампус Лозенец, СУ „Св. Кл.Охридски“. Провеждане на експериментални изследвания в областта на чистите технологии за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“ Научна степен Доктор в професионално направление 4.2 химически науки Умения за работа с научна апаратура за (електро)химично и термично характризиране на материали на метална основа. 5 години опит в областта
2. Изследовател с научна степен за Лаборатория по електронна микроскопия Провеждане на експериментални изследвания в областта на чистите технологии за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“ Научна степен Доктор в професионално направление 4.2 химически науки Умения за работа с научна апаратура предназначена за микроструктурни и структурни изследвания (електронен микроскоп). 5 години опит в областта

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще бъдат назначен на срочен трудов договор и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

Длъжност Изследовател с научна степен
функции по проекта Провеждане на експериментални изследвания в областта на чистите технологии за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“
брой месеци по проекта 30
допустим брой часове на ден до 4
допустим брой часове на месец до 32
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 40 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 33,60 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Кампус Лозенец, проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за придобита научна степен,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 09.06.2021 г. до 16.06.2021 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес:

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, кабинет 107.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 17.06.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 21.06.2021 г. за решението на комисията.
  4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Тони Спасов

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“, Катедра по Приложна неорганична химия, каб. 321

Тел: +359 2 81 61 236

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg