Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Свободни работни места за експерти в дирекция „Икономически изследвания и прогнози” на Българската народна банка

   

31.03.2021

 

Основните цели и задачи на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ са свързани с изготвянето на аналитични материали и прогнози, провеждане на макроикономически изследвания, иконометрично моделиране и симулации, които подпомагат вземането на решения от Управителния съвет на БНБ. Част от работата в дирекцията е свързана с изготвянето на периодични анализи за развитието на икономиката, като пример за това е тримесечното издание „Икономически преглед“. Служителите на дирекцията участват активно в двугодишния план за изследователска дейност на БНБ, в който са включени теми, свързани с изпълнението на целите и задачите на БНБ.

 

Минимални изисквания:

  • Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;
  • Предпочитана специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
  • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според Европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
  • Отлични познания за работа с MS Office.

 

За предимство ще се считат:

  • Умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, MATLAB или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R и Python;
  • Умения за работа с бази данни;
  • Аналитични разработки или научни публикации.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси или задачи, свързани с икономическата теория и приложния икономически анализ.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

 

Документи се подават в срок до 30.04.2021 г. по един от следните начини:

  • На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
  • По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;
  • Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145 1360 и 02/9145 1627.

 

ВАЖНО:

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

 

Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

За повече информация, моля посетете официалната интернет страница на БНБ тук.