Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE - 3D City Modeling

   

Срок за подаване на документите: до 28 март 2021 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както младши така и по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

 

Признати изследователи (R2) - 3D City Modeling

 

Основни отговорности:

• Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници;

• Разработва 3D модели, които комбинират геометрия, семантиката и пространствени взаимовръзки.

• Допринася за разработването на на онтологии и разширения на съществуващи стандарти.

• Предлага подходящи (и иновативни) техники за използване, подготовка, интеграция и семантично обогатяване на данни, като оптимално адресира изискванията за качество на данните;

• Запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти като Resource Description Framework (RDF), CityGML, CityJSON;

• Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.

• Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

 

Умения, опит и квалификации:

Основни/Задължителни:

• Докторска степен - компютърни науки, г геоинформатика, инженерство, или свързана техническа област; или магистърска степен и мин. 4 г. релеванттен опит практичеки опит.

• Опит в 3D моделирането и семантичното обогатяване на геопространствени данни.

• Опит в програмирането (например Python, Java, C ++, Scala R или други, както и формати за данни като JSON, XML, CSV и );

• Опит с ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;

• Опит със софтуерни приложения и платформи за ГИС, включващи ArcGIS, AutoCAD, PostGIS, FME, Cesium ion, CesiumJS и/или QGIS.

• Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);

• Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;

• Отлично владеене на Английски език.

 

Опит в едно или повече от следните:

• Опит в областта на управлението на данни, включително събиране, интегриране на данни, моделиране, изчистване, оптимизация, съхранение и осигуряване на качество на данните;

• Опит в разработване на бази данни (релационни бази данни, граф бази данни и др.) се счита за предимство.

 

Нашето предложение:

• Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;

• Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;

• В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;

• Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;

• Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

• Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

• Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

• Копия от дипломи за завършено образование.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с : dessislava.petrova@gate-ai.eu