Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ - 2021

   

В изпълнение на Националната програма за „Млади учени и постдокторанти“ , Богословският факултет обявява конкурс за 2021 г.

 

Необходими документи:

 

 • ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурса с потвърждение от научен ръководител (по образец);
 • ДЕКЛАРАЦИЯ (Образец 1);
 • ДЕКЛАРАЦИЯ - избягване на двойно финансиране (Образец 2);
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от диплома в професионално направление 2.4. Религия и теология;
 • Мотивационно писмо, включващо и информация за научни интереси;
 • Проектно предложение - (Образец 3); (съдържа: цели, задачи, методология, основна библиография, очаквани резултати);
 • СПИСЪК с публикации и проекти свързани с научна работа на кандидата, в които е участвал (Образец 4);
 • Други материали

 

КРИТЕРИИ за подбор на кандидатите

 

Проектни предложения в областите:

 

 • Библеистика
 • Историческо богословие
 • Систематическо богословие
 • Практическо богословие
 • Сравнително богословие
 • Религия, култура, диалог
 • Качество и организация на обучението

 

Допустими са и проектни предложения в области, различни от посочените.

 

И новоназначените и вече назначените към факултета постдокторанти трябва да работят в: приоритетните области на НСРНИ (2017-2030); тематичните направления на ИСИС 2020; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ); в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

 

Забележка: Класираните кандидати сключват трудов договор или допълнително трудово споразумение за срок от 6 месеца.

 

Срок за подаване на документи: 05 МАРТ 2021 г.

 

Документите се подават електронно на адрес: siana_z@theo.uni-sofia.bg.

 

Допълнителна информация: доц. д-р Ивайло Найденов, Декан на Богословския факултет, naydenov@theo.uni-sofia.bg и главен инспектор администрация факултет г-жа Сиана Здравкова – 0887 204544