Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Бизнес администрация (английска програма)

   

 

Бизнес администрация (английска програма) / Стопанско управление (английска програма)

 

От учебната 2023/2024 година Стопанският факултет обяви прием в НОВА бакалавърска специалност „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“, с три езикови направления: английска програма, немска програма и френска програма.

Новата бакалавърска специалност е изградена върху дългогодишния успешен опит и традиции в областта на обучението по управление, отчита особеностите на динамичната съвременност и е ориентирана към предизвикателствата на утрешния ден.

Основна ЦЕЛ на специалността е да запознае студентите с основите на управлението и икономиката, с постиженията на класическата и съвременната управленска и икономическа наука и практика и едновременно с това да създаде у тях способност за ефективно учене и пренаучаване, да насочи мисълта им към търсене, открояване и намиране на начини за разрешаване на проблеми, да възпита „вкус” към самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Специалността е насочена към мотивирани и организирани млади хора, които имат амбицията да се развиват като лидери в различни сфери на корпоративния и публичния сектор. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, за създаването и развитието на успешна вътрешна бизнес среда в условията на Индустрия 4.0.

Фокусът на обучението е върху взаимодействието и връзките между технология, бизнес и общество. Програмата дава задълбочена теоретична и практическа интердисциплинарна ПОДГОТОВКА в редица области – мениджмънт и маркетинг, икономика, право, финанси, планиране, анализ, управление на човешките ресурси, управление на проекти и др. Студентите ще научат как да работят с информацията и ще могат да събират и анализират данни, за да достигнат до стратегически бизнес решения. Те ще знаят как и ще могат да работят върху проектирането, разработването, тестването и поддържането на управленски системи според нуждите и изискванията на потребителя, ще могат да развиват междуличностни процеси, които да подкрепят стратегията на фирмата. У студентите ще бъдат развити ръководни умения, умения за ефективно управление на времето, за изграждане на емоционална интелигентност и за решаване на проблеми. Те ще се формират като специалисти с високо развито чувство за дисциплина и отговорност, задълбочено разбиране за лидерството, бизнес етиката и професионализма.

Специалност „Бизнес администрация“ предоставя възможност за професионална РЕАЛИЗАЦИЯ в широк набор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, в търсени управленски професии, както и за създаване, организиране и управление на собствен бизнес.

Завършилите с професионална квалификация „БАКАЛАВЪР ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил и др. Завършилите специалността ще могат да работят на различни управленски нива като: административни ръководители, ръководители в търговски дружества, ръководители в бизнес услуги и в производствени дейности; ръководители, експерти, консултанти, анализатори и специалисти по: управление на човешките ресурси и организационно поведение; политики и стратегическо планиране; управление и организационно развитие; продажби, маркетинг, реклама и връзки с обществеността; управление на проекти и научно-изследователска и развойна дейност; финансови дейности.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Програмата е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи английски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. Част от курсовете (изрично посочени в учебния план) се провеждат на английски език. Останалата част от курсовете се провеждат на български език, което налага кандидатите-чужденци да владеят български език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици и/или да преминат през предварителна езикова подготовка (чл. 20, ал. 3, т. 6 и 7 от Правилника за образователните дейности в СУ „Св. Климент Охридски).

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

За повече информация относно спец. „Бизнес администрация (английска програма)" - доц. д-р Олимпия Ведър, olympia@feb.uni-sofia.bg