Начало / Новини / Новини и събития / Заповед № РД- 19-343/16.09.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Заповед № РД- 19-343/16.09.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ и заповеди № № РД-01-487 и РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

НАРЕЖДАМ:

Противоепидемични мерки

1.1 Всички отговорни лица да спазват и изпълняват плана за подготовка на учебната година в извънредна епидемична обстановка, приет от Академичния съвет на 16.09.2020 г.

1.2 Сектор „Снабдяване“ да продължи осигуряване на материали за дезинфекция и хигиенни материали.

1.3 Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на Софийския университет в съответствие с Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на работните места в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19 – Приложение № 1 към т. 1, буква „а“ от Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Всички подове и повърхности, дръжки на врати, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. да се почистват и дезинфекцират ежедневно двукратно по график.

1.4 Управителите на сгради:

– да провеждат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете;

– да осигуряват сапун, дезинфектант и лични предпазни средства на персонала;

– да създадат организация за контрол на входа на обекта по отношение на броя на влизащите лица с цел недопускането на струпване на хора и спазването на дистанция;

– да осигурят безконтактни термометри на служителите от охраната и да организират проверката на телесната температура на влизащите в университета по такъв начин, че да не се образуват опашки и да няма затруднения за студентите, преподавателите, служителите и посетителите

– да поставят безконтактни дозатори с дезинфектанти на входовете, в коридорите и пред по-големите аудитории;

– да поставят в коридорите и аудиториите информационни табели или стикери, които напомнят за задължението за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето;

– чрез табели и маркировка да организират двупосочно движението на хора по коридорите;

– да създадат организация, която да осигури физическа дистанция между служителите най-малко от 1,5 м.

– чрез намаляване на броя на местата в аудиториите да да осигурят физическа дистанция между студентите най-малко от 1,5 м.

1.5 Да се осигурят течаща топла вода и течен сапун във всяко санитарно помещение. Да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти.

1.6 Всички преподаватели, студенти и служители са длъжни да носят маски в общите закрити части на учебните сгради, общежитията и библиотеките. При присъствено обучение маски се носят и по време на час, освен от преподавател или студент, който говори в момента. Правилата за носене на маски са в съответствие с действащите здравни правила общо за страната и могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

Достъп до сградите и масови мероприятия

2.1 До 31.12.2020 г. забранявам достъпа на външни посетители до учебните сгради на Софийския университет. Препоръчвам комуникацията със служителите да се осъществява по телефон и/или електронна поща. В случай на неотложна необходимост външни лица да бъдат допускани до сградите на Университета, след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател.

2.2 До 31.12.2020 г. забранявам провеждането на масови мероприятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, промоции за връчване на дипломи, комисии и работни групи и др. Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство на открито или при заетост на местата до 30 % от общия капацитет.

2.3 Начинът на провеждане на Общото събрание на Университета се определя от председателя на Общото събрание, на Академичния съвет – от ректора, на общите събрания на факултетите – от председателите им, на факултетните и катедрените съвети – от ръководителя на съответното звено.

2.4 Забранявам допускането в учебните сгради на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и други).

2.5 Разрешавам ползването на студентските столове, кафетата и ресторантите на територията на Университета и на УНБ „Проф. Цв. Бончев“, Гьолечица при спазване на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“.

Работа на администрацията

3.1 Да се възстанови присъствената работа на администрацията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В случай че в работното помещение не могат да се осигурят не по-малко от 4 кв. м. на човек, да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. В този случай в края на всяка седмица ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори да подават по електронната поща до главния мениджър график за присъствената работа на служителите за следващата седмица. Служителите, които не са включени в графика, да изпълняват задълженията си дистанционно.

3.2 Несъществени контакти на работните места да бъдат ограничени. При присъствена работа началниците на отдели и сектори организират дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между служителите и посетителите. При непосредствено обслужване на посетители е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на посетители без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

Откриване на академичната година

4. Откриването на академичната година да се проведе присъствено само за студентите от първи курс на 1.10.2020 г. от 10. ч. в Университетската ботаническа градина - София. Откриването на академичната година и срещите със студентите от първи курс по звена да се организират присъствено или онлайн по решение на ръководителя на звеното.

Учебна дейност

5.1 Деканите на факултети да определят въз основа на решения на факултетния или на деканския съвет начина на провеждане на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2020/2021 г., като ползват примерните сценарии, приети от Академичния съвет на 16.09.2020 г. При промяна на епидемичната обстановка решение за преминаване към друг начин на обучение се взима по същия ред.

5.2 Решенията по т. 5.1 са задължителни за всички преподаватели.

5.3 Факултетите да обявят на интернет-страниците си начина на провеждане на занятията по форми на обучение, специалности, курсове и учебни дисциплини.

5.4 При присъствено провеждане на учебните занятия да се спазват въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и следните изисквания:

– С цел осигуряване на дистанция от 1.5 м. между студентите в аудиториите през място да бъдат поставени табели, указващи, че сядането е позволено през едно място;

– При влизане в аудиториите студентите да заемат местата отзад напред, а в края на учебния час първи да излизат седящите най-близо да вратата;

– Учебните зали ще се дезинфекцират освен в края на деня и поне веднъж на ден между часовете. За целта деканските ръководства заедно с управителите на сгради да изготвят график за почистването през деня, така че да не се нарушава учебният процес;

– Аудиториите, лабораториите и всички помещения, които се ползват от преподавателите и студентите да се проветряват по време на всяка почивка между часовете.

5.5. Препоръчвам независимо от избрания начин на провеждане на занятията подготовката на онлайн курс, за да имат достъп до курса студентите под карантина, с хронични заболявания и от рискови групи и заради опасността от внезапно преминаване към онлайн обучение.

5.6 При неприсъствено провеждане на учебните занятия в разписа на всяка специалност да се посочат интернет адресите и електронната платформа, чрез които ще се провежда обучението по всяка дисциплина.

5.7 При провеждане на смесено обучение – присъствено и онлайн, двата вида обучение да се провеждат в отделни дни или през достатъчен интервал, позволяващ придвижването на преподавателите и студентите.

5.8 В случай на необходимост събота и неделя могат да бъдат включени като учебни дни в разписа на занятията.

5.9 Занятията по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ да се провеждат както следва:

– При присъствено обучение да се спазват всички противоепидемични мерки по точка 1;

– Спортовете, за които е възможно (тенис, туризъм, джогинг), да се провеждат на открито, докато метереологичната обстановка го позволява, и да се осигури ранно взимане на практическите занимания, като превантивна мярка срещу влошаване на епидемичната ситуация;

– Спортовете, при които се налага ползване на закрита материална база, да се провеждат, като се спазва изискването за социална дистанция между студентите и с прилагане на план за поетапно ползване на съблекалните;

– Студентите с хронични заболявания и от рискови групи да бъдат освободени от практически занимания и да им се предложи онлайн обучение от Центъра по кинезитерапия;

– На студентите, които са ограничени поради епидемичната ситуация (заразени, под карантина, грижат се за близък, не могат да пътуват и т. н.) и не могат да посещават занятия, да бъде осигурен достъп до онлайн упражнения за тренировки в домашни условия и теоретична подготовка;

– Ако ситуацията наложи преминаване към смесено обучение, практически занимания да се провеждат само със студенти от първи курс, а обучението да се провежда в блокове с намален брой студенти според спецификата на вида спорт.

5.10 Всички учебни практики и хоспитирането да бъдат проведени присъствено, а в случаите, за които това не е възможно, да бъдат проведени онлайн или отложени. В случай на отлагане, тези дисциплини да не се взимат предвид като неположени за завършването на учебната година и да не се включват при изчисляването на общия успех за стипендия.

5.11 Неположените успешно изпити по дисциплините от летния семестър да не се взимат предвид като неположени за завършването на учебната година, с изключение на специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и всички специалности на Факултета по математика и информатика.

5.12 В срок до две седмици преди началото на изпитната сесия деканите на факултетите да изготвят график на изпитите с информация за начина на провеждане на всеки изпит – присъствено или чрез дистанционни средства, както и дали има промяна на формата на заключителен контрол и т. н. Протоколите от проведените изпити да се попълват в срок в СУСИ и да се подписват чрез сертификатите за отдалечен достъп на преподавателите.

5.13 Държавните изпити и защитите на дипломни работи да се проведат присъствено, а ако това не е възможно – чрез дистанционни средства (държавните изпити – в платформата Мудъл, а защитите на дипломни работи – в публично достъпни среди). Определям двуседмичен срок за нанасяне на оценките от държавните изпити в главните книги от председателя на изпитната комисия.

5.14 Кандидат-докторантските изпити по специалността да се проведат присъствено, а ако това е невъзможно – чрез дистанционни средства. Кандидат-докторантските изпити по чужд език да се проведат чрез дистанционни средства, а ако това е невъзможно – присъствено.

Процедури за придобиване на академични степени и за заемане на академични длъжности

6.1. Процедурите за заемане на академични длъжности и предварителното обсъждане на докторски дисертации в първичното звено да се провеждат присъствено, а ако това е невъзможно – чрез дистанционни средства в платформата Мудъл. Документи за участие в конкурси за академични длъжности да се подават по електронен път в отдел в „Човешки ресурси“ при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 3 от ПУРПНСЗАДСУ.

6.2. Публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, а ако това е невъзможно – чрез дистанционни средства. При провеждане чрез дистанционни средства, за да се осигури достъп на всички желаещи да участват, защитите да не се провеждат в платформата Мудъл, а в публично достъпни среди; адресът за достъп да се обявява на интернет страницата с материалите по защитата; да се прави видеозапис на процедурата.

Следдипломна квалификация, работа на ДИУУ и ДЕО

7.1 Документи за кандидатстване за професионално-квалификационни степени да се приемат чрез електронната платформа на Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Обучението и защитите за професионално-квалификационни степени да се провеждат неприсъствено чрез дистанционни средства, а ако се налага – и присъствено.

7.2 Подготвителната година за студентите от Департамента за езиково обучение, курсове по чужди езици и индивидуалното обучение на курсисти да се провеждат присъствено, а ако това е невъзможно – чрез дистанционни средства.

7.3 Курсовете за следдипломна квалификация, кандидат-студентските курсове и др. да се провеждат присъствено, а ако това е невъзможно – чрез дистанционни средства.

Университетска библиотека

8.1. До 31.12.2020 г. достъп до Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Достъп за преподаватели, докторанти и студенти от други висши училища и научни организации може да бъде даван по изключение с разрешение на ректора или директора на Университетска библиотека. Определям работно време с читатели на Централна библиотека от 8.00 до 20.00 ч., а на филиалните библиотеки – от 8.30 до 17.30 ч.

8.2 Всички читални да работят с капацитет 30% от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеките. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час. Забранявам използването на настолните компютри в читалните зали.

Командировки, мобилности и стажове в чужбина

9.1 Разрешавам командироването и пътуванията на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, както и пътуванията с цел мобилност или стаж по програма Еразъм+.

9.2 Всички членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, които пристигат с начална точка на отпътуване от трети страни извън Европейския съюз, представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Лицата, които не представят такъв документ, се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

9.3 В периода на карантината лицата по т. 9.3 са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок, и да спазват инструкциите, определени със заповедите на Министъра на здравеопазването.

9.4 Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

10.1 При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други) у преподаватели, студенти или служители:

– лицето със симптоми се освобождава от работа/занятия и напуска незабавно сградата на Университета;

– след като лицето напусне помещението, преподавателят/началникът на отдела съобщава на управителя на сградата и в кратък срок се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие;

– лицата със симптоми са длъжни да се свържат по телефона с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

10.2 Лицата с потвърдено заразяване с COVID-19 информират по телефона декана/началника на отдела, който трябва незабавно да се свърже със съответната регионална здравна инспекция (РЗИ). Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, включително лицата, които се поставят под задължителна карантина, се разпореждат от РЗИ.

10.3 Потвърдените случаи на COVID-19 (заразоносители/асимптоматични лица и лица с клинични оплаквания) подлежат на задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни от датата на потвърдителното лабораторно изследване. В периода на задължителната изолация в домашни условия лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават.

10.4 Изолацията на лицата по т. 10.3 в домашни условия се преустановява след изтичане на 28-дневната задължителна изолация и при получаване на един отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

10.5. При положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 изолацията в домашни условия на лицето се удължава до получаване на отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния мениджър, заместник-ректора по информационни системи и академичен състав, заместник-ректорите по административната и по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена, началниците на отдели и сектори и на управителите на сгради.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите за сведение и изпълнение.

 

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

РЕКТОР