Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“ финансиран от ФНИ към МОН

   

Срок за подаване на документите: от 01.09.2020 г. до 11.09.2020 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“, финансиран от ФНИ към МОН след спечелен конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/

 

Проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“ финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/, набира за член зачислен редовен докторант, който ще бъдат назначен на позиция изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение Изследване поведението на активни микрочастици
3. Необходимо образование Записан докторант в редовна форма на обучение в професионално направление
4.2 Химически науки

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

 

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г Изследовател R1
функции по проекта Редовен докторант, работещ по научна задача 1.1. Изследване поведението на активни микрочастици
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 1000 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 840,19 лв.
брой месеци по проекта 12 с възможност за продължение до 36 месеца
Брой часове на ден 4 ч

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Заповед за зачисляване като редовен докторант
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 01.09.2020 г. до 11.09.2020 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адреси:

(1) бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2., Мариана Параскова

или на:

(2) Имейл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 16.09.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 17.09.2020 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg