Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Светломир Георгиев Здравков, Философски факултет

Публична защита на Светломир Георгиев Здравков, редовен докторант, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Обща социология) с дисертационен труд на тема: „Конструиране на пазара на интернет услуги в България“.

Председател на научното жури: проф. дсн Таня Бойчева Чавдарова

Автореферат

Рецензии:

Становища

Публикувано на 17.08.2020 г. в 11.42 ч.

Поради опасност от разпространение на Ковид 19 и получена от дисертанта препоръка за ограничаване на социалните контакти публичната защита ще се проведе онлайн в ел.платформа Google Meet (https://meet.google.com/iez-etdz-ivg)

Информацията добавена на 09.09.2020г. в 17.50ч