Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Рая Георгиева Цочева-Генчева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 313 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски” - присъствено, съгласно Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски".

Защита на докторска дисертация на Рая Георгиева Цочева-Генчева, редовен докторант, на тема „Ерготерапевтични техники за развитие на графомоторни умения при деца с координационно разстройство на развитието“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Константинова Трошева-Асенова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: