Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Стоян Георгиев Михайлов, Философски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно чрез конферентна връзка на адрес https://us04web.zoom.us/j/72167924991?pwd=aUJNcllqejZXQlZTSVFGSUVmNjFDdz09 . Моля, попълнете ФОРМУЛЯРА.

Публична защита на Стоян Георгиев Михайлов, редовен докторант, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Обща социология) с дисертационен труд на тема: „Деинституционализация или реинституционализация на децата в риск в България – предпоставки, логика и метаморфози“.

Председател на научното жури: доц. дсн Милена Якимова Якимова

Автореферат

Рецензии:

Становища

Публикувано на 13.05.2020 г. в 14:30 ч.