Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Милена Симеонова Личева, Юридически факултет

Библиотека на Юридически факултет

 

Публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионална направление 3.6 Право /Административно право и административен процес / на Милена Симеонова Личева, докторант на самостоятелна подготовка, с тема на дисертацията „Административноправен режим на горите и горските територии".

 

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Панайотова.

 

Автореферат (на български и на английски език)

 

Рецензии (на български и на английски език):

 

Становища (на български и на английски език):