Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Момчил Николаев Найденов, Физически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно.

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Момчил Николаев Найденов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на елементарните частици и високите енергии
Тема: Изучаване на свойствата на силно-взаимодействащи частици в модела Намбу и Йона-Лазинио

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: