Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Мариана Николаева Проданова, Философски факултет

В изпълнение на Ректорска заповед РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата беше проведена дистанционно. До всички членове на журито бяха изпратени покани за регистрация в платформата ZOOM; поканите са достъпни на адреси както следва: https://us04web.zoom.us/j/75826302659 Meeting ID: 758 2630 2659; Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/76445070388.

Публична защита на дисертационния труд на МАРИАНА НИКОЛАЕВА ПРОДАНОВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, на дисертация със заглавие “Скритият ресурс. Културните инициативи и публичните политики като фактор за местно и регионално развитие“. Дисертационният труд е в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Културни инициативи и публични политики).

Председател на научното жури: проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: