Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 21 / 13.03.2020 г.

   

 

Във връзка с изтичане на срока на извънредното положение, обявено за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., срокът за подаването и приемането на документи по обявените конкурси за академични длъжности в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. се удължава до 14.07.2020 г.

С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg; lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професор по професионално направление:

 • 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) – един за нуждите на ФП;
 • 1.2. Педагогика (Педагогика, анимация и образование) – един за нуждите на ФП;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Устна история и културологични изследвания на паметта) – един за нуждите на ФФ;
 • 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.5. Математика (Изследване на операциите) – един за нуждите на ФМИ;
 • 2.1. Филология (Японска литература и култура) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.4. Науки за земята (Биогеография и география на почвите) – един за нуждите на ГГФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Физически възпитание и спорт - футбол) – един за нуждите на ДС;

 

доцент по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на медийно съдържание) – един за нуждите на ФЖМК с изискване към кандидатите: минимум две години опит в медиите и комуникациите;
 • 3.7. Администрация и управление (Управление, Организационно поведение, Лидерство – на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 3.6. Право (Финансово и данъчно право) – един за нуждите на СтФ;
 • 2.1. Филология (Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Новогръцка литература) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 7.3. Фармация (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.5. Математика (Геометрия) – един за нуждите на ФМИ;
 • 2.1. Филология (Приложно езикознание - икономически немски и бизнес комуникация) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Японска литература) – един за нуждите на ФКНФ;

 

главен асистент по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Телевизия) – един за нуждите на ФЖМК с изискване към кандидатите: минимум две години журналистически опит в телевизия;
 • 3.7. Администрация и управление (Управление, Стратегическо управление, Международен мениджмънт – на български и английски език) – един за нуждите на СтФ
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Български език и литература в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт и гимнастика) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика - педагогика на езика) – един за нуждите на ФНОИ; 3.8. Икономика (Регионален бизнес мениджмънт. Корпоративна отчетност и сигурност) – един за нуждите на ГГФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Физическо възпитание и спорт – тенис на маса) – един за нуждите на ДС,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.