Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Иван Чедомир Николич, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, ет. 3, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Иван Чедомир Николич, задочен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език).

Тема на дисертацията: Дискусиите и дебатите като методи в обучението по философия“ (Discussions and Debates as Methods in Teaching Philosophy).

Научен ръководител на докторанта: проф. д.ф.н. Сергей Стоилов Герджиков

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Георгиев Елчинов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 10.02.2020 г. в 11:00 ч.