Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Надежда Асенова Гьонкова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на Надежда Асенова Гьонкова,редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология – Икономическа психология). Тема на дисертацията: „НАГЛАСИ КЪМ ПАРИТЕ И ФИНАНСОВО ПОВЕДЕНИЕ“.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева

Автореферат

Рецензенти:

Становища:

Публикувано на 20.12.2019 г. в 12:01 ч.