Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Пролетина Миркова Робова, Факултет по класически и нови филологии

Зала № 20 – Център за източни езици и култури

Защита на дисертационния труд на Пролетина Миркова Робова на тема: „Въплътяването на божества сред будиските дарди в Ладакх: етно-културологичен анализ“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, (Индийски езици и култури).

Председател на научното жури: доц. д-р Гергана Руменова Русева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Класически Изток СУ "Св. Климент Охридски", бул. „Тодор Александров“ № 79, Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета. Защитата ще се състои на 13 ноември 2019 г. от 14.30 часа в зала № 20, Център за източни езици и култури.