Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 52/02.07.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 3.8. Икономика (Институционална икономика, поведенческа икономика и икономически теории – на английски език и немски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии – извличане на информация от данни) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.2. Химически науки (Органична химия – органичен катализ) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Органична химия – органичен синтез) – един за нуждите на ФХФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 3.7. Администрация и управление (Моделиране и прогнозиране в управлението) – един за нуждите на СтФ;
 • 3.8. Икономика (Макроикономически анализи и политики, Международна макроикономика – на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Графика и технологии, Графичен дизайн) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 2.2. История и археология (Нова балканска история – Централна Европа и Балканите, 16-18 в.) – един за нуждите на ИФ;
 • 2.2. История и археология (Нова и съвременна балканска история – Стопанска история на Балканите) – един за нуждите на ИФ;
 • 7.3. Фармация (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един за нуждите на ФХФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 3.8. Икономика – един за нуждите на СтФ;
 • 3.8. Икономика (Корпоративни финанси, банков мениджмънт и поведенчески финанси – на английски и немски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 4.4. Науки за земята (Регионална геология) – един за нуждите на ГГФ;
 • 1.2. Педагогика (Семейна педагогика) – един за нуждите на ФП;
 • 2.3. Философия (Реторика) – един за нуждите на ФФ;
 • 2.3. Философия (История на философията. Немска класическа философия) – един за нуждите на ФФ;
 • 2.3. Философия (Социална философия и Философия на политиката) – един за нуждите на ФФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Дидактика на обучението по музика, Методика на обучението по музика) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 8.3. Музикално и танцово изкуство (Постпродукция за видео, Аудиовизуален дизайн, Дублаж) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство (Теория на художествения образ, Рисуване и композиция) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 7.1. Медицина (Физиология - неврофизиология) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 4.1. Физически науки (Оптика, спектроскопия) – един за нуждите на ФзФ;
 • 2.1. Филология (Общо езикознание – Румънски език. История на румънския език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 3.6. Право (Международно частно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.6. Право (Финансово и данъчно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.6. Право (Римско частно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.6. Право (Информационно право и правна информатика) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.6. Право (Граждански процес) – един за нуждите на ЮФ;
 • 2.1. Филология (Испаноамериканска литература, XVI-XIX век) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Превод и лексика, Коментар на текст, Писмено и устно изразяване – испански език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Арабска диалектология и приложна лингвистика) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Странознание и история на Индия) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Мехатроника и роботика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един, на половин щат за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Биофизикохимия) – един за нуждите на ФХФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.