Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 25 / 26.03.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 4.2. Химически науки (Физикохимия) – един за нуждите на Факултет по химия и фармация;
  • 3.3. Политически науки (Политология - Политически системи и институции) – един за нуждите на Философски факултет;

 

доцент по професионално направление:

  • 3.6. Право (История на българската държава и право) – един за нуждите на Юридически факултет;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Новогръцки език) – един за нуждите на Факултет по класически и нови филологии;
  • 2.1. Филология (Арабско обществознание) – един за нуждите на Факултет по класически и нови филологии;
  • 4.5. Математика (Изследване на операциите) – един за нуждите на Факултет по математика и информатика;
  • 4.2. Химически науки (Технология на финия органичен и биохимичен синтез) – един за нуждите на Факултет по химия и фармация;
  • 2.4. Религия и теология (Източно църковно пеене) – един за нуждите на Богословски факултет;
  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Хорознание, Хорово пеене, Дирижиране) – един за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата;
  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика) – един за нуждите на Физически факултет и изискване към кандидатите: да притежават ОНС „доктор“ в професионално направление 4.1. Физически науки или 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика) и да имат преподавателски опит,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.