Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

   

Срок за подаване на документите: от 12 декември до 17 декември 2018 г.

 

logo FMI-UNITe

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление и изпълнение на проекта::

Функции и задължения в екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
Второ ниво изследовател R2

Висше образование ОНС

Доктор“ (област на висше образование – Природни науки,

математика и информатика; ПН 4.6. Информатика и компютърни науки)

Придобит стаж и професионален опит, идентичен с функциите и задълженията по проекта – поне 5 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • списък с публикации,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 12.12.2018 до 17.12.2018 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до

12:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч. на адрес:

бул. „Джеймс Баучер“ № 5, етаж 2, кабинет 203.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 19.12.2018 г. от 15:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 12 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 20.12.2018 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Стефка Близнева e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Виолета Минкова e-mail: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/81 61 589

тел.:02/8161 570