Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Обособена позиция № 1: „Изработка и доставка на материали за публичност и визуализация“ - запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки;

 

Обособена позиция № 2: „Осигуряване на кетъринг за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“;

 

Срок за получаване на оферти: 27.11.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.11.2018 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 2.

 

Решение РД 40-171/22.10.2018г.

25.10.2018г.

Обявление за поръчка

25.10.2018г.

Документация

25.10.2018г.

Проект на договор по Обособена позиция №1

25.10.2018г.

Проект на договор по Обособена позиция №2

25.10.2018г.

Образци на документи

25.10.2018г.

Приложение еЕДОП по Обособена позиция №1

25.10.2018г.

Приложение еЕДОП по Обособена позиция №2

25.10.2018г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

25.10.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

25.10.2018г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (II Етап)

06.11.2018г.

Покана за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с Изх.№ 72-00-2343/12.12.2018г.

12.12.2018г.

Протокол

11.01.2019г.

Доклад

11.01.2019г.

Решение РД 40-6/ 11.01.2019г. по Обособена позиция №1

11.01.2019г.

Решение РД 40-7/ 11.01.2019г. за прекратяване на Обособена позиция №2

11.01.2019г.

Обявление за Възложена поръчка - прекратяване на ОП №2

22.01.2019г.

Договор 80-09-53/15.04.2019г. с "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД

14.05.2019г.

Обявление за Възложена поръчка

14.05.2019г.