Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 245/19.10.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

асистенти по професионално направление:

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Социална педагогика и социално дело“:

  • 3.2. Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология) – един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Обучение по математика и информатика“:

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика и информатика) – един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.