Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 64/03.08.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за

 

професор по професионално направление:

  • 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един;

 

доценти по професионално направление:

  • 3.6. Право (Гражданско и семейно право - правен режим на интелектуалната собственост) – един,
  • 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един,

 

със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.