Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Педиатрия - детска трансплантология) - един, обявен в ДВ, бр.83 от 17.10.2017 г.