Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина) - един, обявен в ДВ, бр.61 от 28.07.2017 г.