Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 8/23.01.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление по:

  • 7.1. Медицина /Хигиена/ - един;
  • 4.3. Биологически науки /Физиология на животните и човека/ - един;
  • 3.3. Политически науки /Международни отношения и политики на сигурност/ - един;
  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Журналистика – Фотожурналистика/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.